Aktualności

Bezcenne grafiki i portrety uratowane

Program: Dziedzictwo Kulturowe 2017
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Nazwa zadania: Konserwacja zespołu obiektów na podłożu papierowym ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu
Rodzaj zadania: Rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Gdańsku we współpracy z Towarzystwem Historyczno – Literackim/Biblioteką Polską w Paryżu zrealizowało konserwację 2 zespołów grafik powiązanych ze sobą tematycznie. Pierwszy – to 2 tomy „Albumów widoków historycznych Polski” Napoleona Ordy, na które składa się 250 rycin. Jest to publikacja wyjątkowa w historii Polski. Autor, pisarz, malarz i kompozytor, w latach od 1873 do 1883, podróżował po Polsce tworząc widoki miejsc historycznych, rezydencji, pałaców, ruin zamków. Drugi zespół – to 74 portrety osób, niejednokrotnie związanych z miejscami przedstawionymi w albumach. Ich wizerunki graficzne są często uzupełnione informacjami o zasługach i roli w życiu politycznym i kulturalnym kraju, a także na emigracji po upadku Powstania Listopadowego. Zakres zadania obejmował pełną konserwację obu zespołów grafik.

Przeprowadzona konserwacja pozwoliła na  zachowanie tych cennych zabytków i zbudowanie wokół ich udostępniania wielu działań o charakterze edukacji historycznej i artystycznej. Partnerzy zaplanowali już zorganizowanie pokazu grafik na wystawach czasowych. W Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku  wystawa „Polacy i rezydencje dawnej Rzeczypospolitej w sztukach graficznych XIX w”, odbędzie się w 2018 roku i będzie jej towarzyszyć program edukacyjny dla szkół. Prezentację grafik i portretów zorganizuje w swojej siedzibie w 2018 roku Towarzystwo Historyczno-Literackie/Biblioteka Polska w Paryżu.

Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z najstarszych i najbogatszych w zbiory instytucją poza granicami kraju. Została założona w 1838 roku przez polskich emigrantów przybyłych do Francji po upadku powstania listopadowego. W 1839 roku opiekę nad Biblioteką objęło Towarzystwo Historyczno-Literackie. Zbiory Biblioteki są ogromne i prawie nieznane polskiemu odbiorcy. W zasobach Biblioteki są też kolekcje artystyczne, między innymi prace wybitnych artystów polskich od końca XVIII wieku aż do 1945 roku, ale także artystów europejskich. W 2007 roku nawiązaliśmy współpracę, a w 2009 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Biblioteką a Muzeum. Współpraca została pomyślana jako wspólne działanie na rzecz upowszechniania i zachowania w jak najlepszym stanie dzieł sztuki, które znajdują się w zbiorach Biblioteki. Program tej współpracy obejmuje konserwację, a następnie prezentację nieznanych w Polsce zbiorów artystycznych tej ważnej dla Polski paryskiej instytucji kulturalnej. Celem projektu jest ratowanie zasobów artystycznych Biblioteki , a o wyborze decydują znaczenie historyczne i wartość artystyczna dzieł sztuki i bardzo zły stan zachowania. Pracownicy Biblioteki i Muzeum wspólnie typują zestawy dzieł sztuki kierując się zasadą najpilniejszych potrzeb konserwatorskich, jednocześnie mając na uwadze późniejszą, pokonserwatorską wystawę.

Wykaz obiektów poddanych konserwacji (do pobrania)

Program prac remontowo-konserwatorskich (do pobrania)

W efekcie realizacji projektu Towarzystwo Historyczno-Literackie/ Biblioteka Polska w  Paryżu otrzymało obiekty zabytkowe ze swoich zbiorów w bardzo dobrym stanie zachowania. Obiekty uzyskały odpowiednią oprawę konserwatorską do ich właściwego przechowywania. Przedmiotowy zespół miniatur otrzymał także  dokumentację fotograficzno-opisową przebiegu prac.

adminBezcenne grafiki i portrety uratowane