Aktualności

Nabór na stanowisko Kierownik Działu Wydawnictw

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Działu Wydawnictw.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekuje się:

wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub inne z udokumentowanym dorobkiem
  redaktorskim;
 • minimum czteroletni staż pracy;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność prowadzenia działalności wydawniczej;
 • umiejętność opracowywania edytorskiego wydawnictw;
 • umiejętność obsługi programów Excel, Word, PowerPoint i innych programów specjalistycznych;
 • umiejętność przygotowywania umów cywilnoprawnych, w szczególności
  z wykonawcami prac redakcyjnych, autorami tekstów, tłumaczami, grafikami;
 • umiejętność przygotowywania materiałów do przeprowadzania zamówień publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu ;
 • skrupulatność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność,  terminowość;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania;


Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe;
 • pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o: niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie zawierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.

Wyżej   wymienione   dokumenty   należy   składać   w   sekretariacie  Muzeum  Narodowego w Gdańsku ul. Toruńska 1 lub przesyłać na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Toruńska 1
80-822 Gdańsk
do dnia 18.05.2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które wpłyną do Muzeum Narodowego w Gdańsku do dnia 18.05.2018 r.

Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów podstawowych oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi podstawowe odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego
w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy i są one niszczone w terminie 30 dni od wyłonienia kandydata i przedstawienia rekomendacji.

adminNabór na stanowisko Kierownik Działu Wydawnictw