Aktualności

Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości (umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika).

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekuje się:

wymagania podstawowe:

 • wykształcenie średnie – rachunkowość i finanse;
 • minimum pięcioletni staż pracy;
 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 • mile widziana znajomość programów Xpertis, Płatnik;
 • znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o rachunkowości,
  o finansach publicznych oraz Kodeks cywilny i Ordynacja podatkowa;
 • umiejętność prowadzenia kasy;
 • umiejętność sporządzania raportów kasowych dziennych;
 • umiejętność przygotowywania poleceń przelewu, zapłaty;
 • umiejętność współpracy z bankiem prowadzącym rachunek bankowy bieżący i rachunki pomocnicze;
 • umiejętność księgowania wyciągów bankowych;
 • umiejętność prowadzenia ksiąg druków ścisłego zarachowania;
 • umiejętność prowadzenia ewidencji analitycznej i rozliczeń;
 • umiejętność przyjmowania i rozliczania utargów z kas;
 • prowadzenie wszelkiej ewidencji związanej z ZFŚS;
 • umiejętność sporządzania poleceń księgowania i uzgadnianie kont analitycznych;
 • umiejętność archiwizowania dokumentów księgowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • skrupulatność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, terminowość;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania. 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe;
 • pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie zawierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.

Wyżej  wymienione  dokumenty należy  składać w sekretariacie Muzeum Narodowego w Gdańsku ul. Toruńska 1 lub przesyłać na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Toruńska 1
80-822 Gdańsk
do dnia 24.10.2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które wpłyną do Muzeum Narodowego w Gdańsku do dnia 24.10.2018 roku.

Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów podstawowych oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi podstawowe odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy, a  po upływie 30 dni od jej zakończenia są one trwale niszczone.

adminNabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości