Aktualności

Seminarium „Badania strat wojennych Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig)” (17 grudnia 2018 r.)

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium „Badania strat wojennych Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig)”.

Udział w seminarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Intencją organizatorów seminarium jest prezentacja wyników badań nad dziełami sztuki utraconymi przez Muzeum Miejskie w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig), które zostały przeprowadzone w 2018 roku w ramach dwóch projektów:
„Badania strat wojennych MNG. Etap I – kwerendy wraz z opracowaniem” oraz  „Straty Wojenne MNG – digitalizacja negatywów”.

Pracownicy Oddziału Sztuki Dawnej oraz Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Gdańsku, którzy przeprowadzali kwerendy w Marburgu i Berlinie, zaprezentują najbardziej interesujące dokumenty, do których udało się dotrzeć. Omówione zostanie również ich znaczenie dla dalszych badań proweniencyjnych, identyfikacji zaginionych dzieł sztuki oraz rekonstrukcji obrazu przedwojennego gdańskiego muzealnictwa.

Uczestnicy projektu digitalizacji negatywów zaprezentują wybrane skany oraz opowiedzą o emocjach związanych z odkrywaniem zawartej w nich treści. Organizatorzy spotkania liczą na udział muzealników, historyków, historyków sztuki, studentów, konserwatorów sztuki, trójmiejskich przewodników oraz wszystkich zainteresowanych historią Gdańska i działaniami podejmowanymi w celu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Informacje szczegółowe:

Projekt ”Badania strat wojennych MNG. Etap I – kwerendy wraz z opracowaniem” został oparty o założenie, że przedwojenna dokumentacja muzealna zachowała się we fragmentach, dlatego źródła dostępne w polskich zasobach archiwalnych nie dają podstaw do pełnego odtworzenia stanu posiadania gdańskiego muzeum przed 1945 rokiem. Projekt Badania strat wojennych MNG. Etap I – kwerendy wraz z opracowaniem zrealizowany w 2018 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwił pogłębienie badań nad stratami wojennymi poprzez eksplorację archiwalnych zasobów przechowywanych na terenie Niemiec: w Marburgu (archiwum Instytutu Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią oraz Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte Philipps-Universität) oraz w Berlinie (Tajne Archiwum Państwowe Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, archiwum Akademii Sztuki oraz Kunstgewerbemuseum). Poszukiwania archiwalne pozwoliły na zgromadzenie informacji o rozproszonej dotąd dokumentacji, koniecznej do badań historii kolekcji i miarodajnego ustalenia skali i zakresu strat wojennych gdańskiego muzeum. Z założenia jest to pierwszy etap badań. Celem jest zgromadzenie w MNG możliwie pełnego materiału archiwalnego, także ikonograficznego, dotyczącego kolekcji Stadt- i Kunstgewerbemuseum w Gdańsku, w formie kopii. Opracowania wyników kwerend w wersji cyfrowej zostaną udostępnione w Archiwum Biblioteki MNG.

Projekt „Straty Wojenne MNG – digitalizacja negatywów” jest kontynuacją przeprowadzonych w latach 2015 i 2017 projektów digitalizacji 1700 szklanych negatywów pochodzących ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig). Materiał zdjęciowy jaki wówczas uzyskano był bardzo ważnym źródłem archiwalnym w badaniach i identyfikacji utraconych dzieł malarstwa z kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig), które prowadziła kustosz Helena Kowalska. Wyniki swoich badań Autorka opublikowała w książce „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1.: Malarstwo”, której przygotowanie i wydanie zostało zrealizowane w ramach programu MKiDN „Badanie polskich strat wojennych 2017”.

Realizowany w 2018 roku projekt objął digitalizację 1400 negatywów fotografii wykonanych w Muzeum Miejskim (Stadtmuseum) w Gdańsku jeszcze przed 1939 rokiem. Digitalizacja została poprzedzona zabiegami konserwatorskimi. Wykonane skany zostały następnie opracowane merytorycznie. Wiemy już, że na fotografiach utrwalono wizerunki dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku reprezentujących kolekcje tkanin, malarstwa, metali, a także mebli, rzeźb i ceramiki. Wiele z otrzymanych fotografii służyło dokumentowaniu wystaw stałych i czasowych. Wyjątkowo ciekawe są te, na których zarejestrowano codzienną pracę pracowników Muzeum Miejskiego, np. proces konserwacji obrazów. Zdigitalizowany zbiór negatywów pokazuje też fragmenty Gdańska, często te, które już nie istnieją. Są też zreprodukowane fragmenty książek i kartki pocztowe.

Fotografie uzyskane z negatywów w ramach tegorocznego projektu oraz skany ze zdigitalizowanych w poprzednich projektach szklanych negatywów zostaną udostępnione w powstającym internetowym katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku „Cyfrowe Zbiory MNG”.

Muzeum Narodowe w Gdańsku od wielu lat prowadzi badania strat wojennych. Dotychczasowe wyniki zostały udostępnione w serii publikacji Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, t. I: Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, oprac. Krystyna Górecka-Petrajtis, Grażyna Zinówko, Kalina Zabuska, Zbigniew Massowa (2005); t. II: Straty w dziedzinie rzemiosła artystycznego: meble, bursztyny, metale, oprac. Barbara Tuchołka-Włodarska, Czesława Betlejewska (2005); t. III: Straty w dziedzinie ceramiki, oprac. Elżbieta Kilarska (2007). W 2017 roku wydano opracowanie Heleny Kowalskiej pt. Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum)
w Gdańsku, Seria Nowa
, t. 1: Malarstwo.

17 grudnia 2018 r., godz. 12.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

Konserwator w trakcie pracy nad obrazem, Muzeum Miejskie (Stadtmuseum) w Gdańsku, 1935 r.

Prom Krantor fahre na Motławie, przewożący pasażerów spod Żurawia na wyspę Ołowiankę, 2 poł. lat 30 XX w.

adminSeminarium „Badania strat wojennych Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig)” (17 grudnia 2018 r.)