Aktualności

Crossroads in history

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest partnerem w projekcie CROSSROADS IN HISTORY finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Interreg South Baltic.

W projekcie biorą udział muzea ze Szwecji (Kalmar), Niemiec (Wismar), Polski (Gdańsk) i Litwy (Klaipeda). Celem CROSSROADS IN HISTORY jest wypracowanie innowacyjnej metodologii edukacyjnej opartej o metodę Time Travel. Polem badawczym jest społeczno-ekonomiczny fenomen migracji. Każdy z parterów partycypuje w tworzeniu całościowej metodologii, poznaje Time Travel, wnikliwie zagłębia się w lokalną historię migracji oraz tworzy scenariusze konkretnych zajęć. Rezultatem projektu jest wprowadzenie metody Time Travel do stałej oferty edukacyjnej w instytucjach partnerskich.

The National Museum in Gdańsk is a partner in the CROSSROADS IN HISTORY project financed by the European Union under the Interreg South Baltic Programme.

The project involves museums from Sweden (Kalmar), Germany (Wismar), Poland (Gdańsk) and Lithuania (Klaipeda). The goal of CROSSROADS IN HISTORY is to develop an innovative educational methodology based on the Time Travel Method. The research field is the socio-economic phenomenon of migration. Each of the partners participates in the creation of a comprehensive methodology, gets to know Time Travel Method, delves deeply into the local migration history and creates prospectus of lessons. The result of the project is the release of the Time Travel Method in the permanent educational offer at partner institutions.

adminCrossroads in history