Aktualności

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej”

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej

21 stycznia o godz. 15.00 oprowadzać będzie Joanna Szymula-Grygiel

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
– miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk
– wymagane są zapisy, z uwagi na ograniczenia covidowe obowiązuje limit 63 osoby podczas oprowadzania
– zapisy pod adresem zapisy@mng.gda.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem +58 301 70 61 w. 216
– udział w wydarzeniu: w cenie biletu wstępu

WYSTAWA

Kolekcja to emocje, to pasja, to ciągłe wybory. Wcześniejsze prezentacje zbiorów Iwony Siewierskiej odbywały się pod tytułami: Kolekcja, czyli emocje oraz Kolekcja, czyli pasja. Ekspozycja w Muzeum Narodowym w Gdańsku nosi tytuł Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej. Tworzenie kolekcji dzieł sztuki wiąże się z podejmowaniem rozmaitych wyborów na wielu etapach. W naturalny sposób słowo „wybór” stało się kolejnym z pojęć charakteryzujących tę kolekcję w momencie nadawania tytułu wystawy. Również podczas pracy nad wystawą konieczne było dokonywanie mnóstwa wyborów – przede wszystkim dzieł pod kątem prezentacji we wnętrzach Pałacu Opatów w Oliwie czy fotografii prac do katalogu wystawy.

Oczywiście kluczowy był dobór prac na gdańską ekspozycję zgodnie z intencją pokazu, która zakłada przedstawienie przekroju kolekcji, a zarazem ujawnienie różnorodności kreacji w tworzywie ceramicznym – wielości form, technik, materiałów i barw ceramicznych dzieł. Kuratorka wystawy wybrała prace 80 twórców różnych pokoleń. Wśród nich najliczniej są reprezentowani twórcy z Wrocławia – najważniejszego ośrodka ceramiki artystycznej w Polsce. Nie brakuje prac ceramików gdańskich oraz artystów z całego świata.

Gromadzone przez kolekcjonerkę prace znakomicie odzwierciedlają rozwój ceramiki jako dyscypliny artystycznej w ciągu sześćdziesięciu lat, jak również potencjał, jaki ma ona w sobie. Jej uniwersalność widoczna jest choćby w rozmaitości ceramicznych prac, gdzie obok form wywodzących się od tradycyjnych naczyń, kafli, drobnych figurek, pojawiają się obiekty o czysto artystycznym rodowodzie – ceramiczne rzeźby i obrazy.

Ceramika od zawsze pełniła funkcję użytkową oraz zdobniczą. W jeleniogórskim ogrodzie Iwony Siewierskiej, którego namiastkę prezentujemy na wystawie, ceramiczne formy istnieją jako plenerowe rzeźby, ale niektóre z nich służą jako ozdobne donice czy oryginalne ceramiczne siedziska i stoły. Pokaz kolekcji dopełnia prezentacja malarstwa i rysunku niektórych spośród artystów ceramików, stanowiąca tło dla ich ceramicznych rzeźb.

Z okazji wystawy został przygotowany katalog oraz liczne kulturalne i edukacyjne wydarzenia: panel dyskusyjny, spotkania z kolekcjonerką, oprowadzenia kuratorskie i zajęcia edukacyjne.

Do 30 stycznia 2022 r. katalog będzie dostępny w promocyjnej cenie 35,00 zł.

KOLEKCJA

Gromadzony od 1987 roku zbiór liczy ponad 600 obiektów. Składają się nań prace 150 artystów polskich i zagranicznych. W kolekcji znajdują się dzieła najważniejszych dla polskiej ceramiki unikatowej twórców, m.in. prace Krystyny Cybińskiej, Bronisława Wolanina, Henryka Luli, Janiny Karczewskiej-Koniecznej, Ireny Lipskiej-Zworskiej, Władysława Garnika, Mirosława Kocińskiego, Grażyny Płocicy, a także uznanej rzeźbiarki Elżbiety Grosseovej czy hiszpańskiego artysty Ivana Prieto.

Do tej pory kolekcja Iwony Siewierskiej była prezentowana na trzech wystawach w Polsce: w Galeriach BWA we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz na Zamku Książ (w 2012 roku), a także na dwóch wystawach zagranicznych w Instytucie Polskim w Pradze i w Bratysławie (w latach 2013–2014). Wystawom towarzyszyły katalogi.

Prace z kolekcji są też często wypożyczane na wystawy do różnych instytucji (m.in. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ASP w Gdańsku, ASP we Wrocławiu).

O kolekcji pisały m.in.: niemieckie czasopismo poświęcone ceramice „Neue Keramik” (artykuł prof. Grażyny Płocicy z 2016 roku pt. Kolekcja ceramiki, czyli przemiana przez sztukę) i Portal „Rynek i Sztuka” (Desenie, które maluje ogień: wywiad z Iwoną Siewierską, kolekcjonerką ceramiki i założycielką Fundacji UNIKAT, z roku 2012). W ubiegłym roku wywiad z właścicielką kolekcji zamieścił magazyn „Czas na Wnętrze” (Kolekcja emocji).

Kolekcja Iwony Siewierskiej od czasów pierwszej prezentacji regularnie rozrasta się w skali i zasięgu. Budowana jest przez jej właścicielkę z wielką świadomością, znawstwem tajników technologicznych i odwagą prezentowania własnego gustu. Niemalże wszystkie prace ceramiczne pochodzą od artystów, z którymi kolekcjonerka jest zaprzyjaźniona i utrzymuje dobre relacje towarzyskie.

Organizacja wystaw rzeźby ceramicznej jest okazją do promocji i popularyzacji tej najbardziej niszowej dziedziny sztuki, dlatego chcemy pokazać ją w nowej, aktualnej odsłonie.

KOLEKCJONERKA

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, zawodowo związana z branżą farmaceutyczną, jest członkinią Rady Programowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia WL4 Mleczny Piotr Przestrzeń Sztuki w Gdańsku. Kolekcjonuje współczesną ceramikę artystyczną.

W 2011 roku założyła Fundację Unikat, działającą na rzecz popularyzacji ceramiki unikatowej, m.in. poprzez inicjatywy edukacyjne i wystawiennicze. Na stronie internetowej http://fundacjaunikat.pl/ zamieszczane są wszystkie aktualne informacje o jej działalności.

Autorka trzech książek poświęconych kolekcjonerskiej pasji: W duecie ze sztuką (2017), O emocjach tworzenia (2019), trzecia książka z tej serii Do trzech razy sztuka ukaże się niebawem. Za drugą z nich otrzymała szereg prestiżowych nagród (srebro w konkursie Indigo Design Awards w kategorii Book design w Holandii, brąz w konkursie European Design Awards w Grecji oraz nagrodę specjalną w konkursie Polish Graphic Design Awards).

Kuratorka: Joanna Szymula-Grygiel
Współpraca: Iwona Siewierska

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Samorząd Województwa Pomorskiego
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Patronat honorowy: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Partner: UNIKAT

Patronat medialny: www.gdansk.pl, www.trojmiasto.pl, www.pomorskie.eu

OPROWADZANIA ARCHIWALNE:
7 stycznia o godz. 12.00 oprowadzać będzie Iwona Siewierska
8 stycznia o godz. 12.00 oprowadzać będzie Iwona Siewierska

Collection, or a Selection. Unique Pieces from the Collection of Iwona Siewierska

THE EXHIBITION

A collection is about emotions, passion, continuous choices. Earlier presentations of Iwona Siewierska’s collection were titled: Collection, or Emotions and Collection, or a Passion. The exhibition at the National Museum in Gdańsk is titled Collection, or a Selection. Unique exhibits from the collection of Iwona Siewierska. Creating an art collection means making all kinds of decisions every step of the way. The word “selection” naturally became the next term to describe the collection when it came to titling the exhibition. The work on the exhibition also required many choices, most of all in view of it being displayed in the interiors of the Abbotts’ Palace in Gdańsk’s district of Oliwa or the photographs in the catalogue.

Of course, the key was to select the art for the Gdańsk exhibition in a way that would be consistent with the intent, which has been to present an overview of the collection and to display the diversity of creations made in ceramic material: the multitude of forms, techniques, materialas and colours of the ceramic works. The exhibition curator selected the work of 80 artists from various generations. The largest group represented here is from Wrocław, Poland’s most important centre of ceramic art. There are also works by Gdańsk-based ceramicists and artists from all over the world.

The pieces accumulated by Iwona Siewierska are an excellent reflection of the development of ceramics as an artistic discipline over a period of sixty year and of the potential it holds. Its universal quality is visible, say, in the diversity of the ceramic items where, next to forms that derive from traditional receptacles, tiles or figurines, there are objects with a purely artistic pedigree: ceramic sculptures and compositions.

Ceramics have always played both a practical and ornamental role. At Iwona Siewierska’s garden in Jelenia Góra, only a taste of which is shown at the exhibition, ceramic forms exist as sculptures in the open air. Some of them, however, serve as ornamental plant pots or unique ceramic seats and tables. The exhibition is complemented with a presentation of the paintings and drawings by some of the ceramic artists, as a background to their ceramic sculptures.

The exhibition has a catalogue and will feature many cultural and educational events: a discussion panel, meeting with the collector, a curator tour and education classes.

THE COLLECTION

Amassed since 1987, the collection has over 600 items, the work of 150 Polish and international artists. It includes pieces by the Poland’s most celebrated unique ceramics artists, including Krystyna Cybińskia, Bronisław Wolanin, Henryk Lula, Janina Karczewska-Konieczna, Irena Lipska-Zworska, Władysław Garnik, Mirosław Kociński, Grażyna Płocica, alongside the celebrated sculptress Elżbieta Grosseova and the Spanish artist Ivan Prieto.

To date, Iwona Siewierska’s collection has been showcased at three exhibitions in Poland: the BWA Galleries in Wrocław and Jelenia Góra, and at Książ Castle (in 2012), and at two exhibitions outside Poland, at the Polish Institutes in Prague and Bratislava (in 2013–2014). The exhibitions were accompanied by catalogues.

The works in this collection are often provided on loan to exhibitions at various institutions (like the Porcelain Museum in Wałbrzych, the Ceramics Museum in Bolesławiec and the Academies of Fine Arts in Gdańsk and Wrocław).

The collection was reported on in various magazines, including the German Neue Keramik (article by Prof. Grażyna Płocica from 2016 titled Kolekcja ceramiki, czyli przemiana przez sztukę [Ceramics collection, a transformation through art]) and the Rynek i Sztuka website (Patterns painted by fire: an interview with Iwona Siewierska, ceramics collector and founder of the UNIKAT Foundation, 2012). Last year, an interview with the collection’s owner was featured in Czas na Wnętrze magazine (Collection of Emotions).

Ever since it was first shown, Iwona Siewierska’s collection has been regularly expanding in both scale and scope. Its owner builds it with great awareness, proficiency in technical matters and a courage to demonstrate her own tastes. Almost all of the ceramic pieces are by artists who the collector is friends and has a good social relationship with.

A ceramic art exhibition is an opportunity to promote and popularise this most niche genre of art, which is why we want to show it in its new and updated incarnation.

THE COLLECTOR

Iwona Siewierska is a graduate of Wrocław Medical University. She works in the pharmaceutical industry, is a member of the Programme Council of the Porcelain Museum in Wałbrzych and the WL4 Mleczny Piotr Przestrzeń Sztuki Society in Gdańsk. She collects contemporary ceramic art.

In 2011, Iwona Siewierska founded the Unikat Foundation, which works to popularise unique ceramics through activities including education and exhibitions. At http://fundacjaunikat.pl/ you can find all the up-to-date information about its work.

Iwona Siewierska wrote three books dedicated to her collecting passion: W duecie ze sztuką (2017), O emocjach tworzenia (2019), with the third book in the series, Do trzech razy sztuka, to be published soon. For the second one, she received a number of prestigious awards (Indigo Design Awards, Book Design, Silver, in the Netherlands, bronze in European Design Awards in Greece and a special prize at the Polish Graphic Design Awards).

Curator: Joanna Szymula-Grygiel
In collaboration with: Iwona Siewierska

Organised by:
National Museum in Gdańsk
Local Authorities of the Pomorskie Voivodship
Poland’s Ministry of Culture, National Heritage and Sport

Honorary auspices: Mieczysław Struk, Marshal of the Pomorskie Voivodship

Partner: UNIKAT

Media partners: www.gdansk.pl, www.trojmiasto.pl, www.pomorskie.eu

adminZapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej”