O nas

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w  Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak w siedzibie Oddziału Zielona Brama na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.

 

[EN]

The National Museum in Gdańsk is among the oldest museums in Poland. It was established by the merger of two institutions: the City Museum (est. 1870) and the Handicraft Museum (est. 1881). The core of the Museum’s collection is the collection of Jacob Kabrun (1759–1814), comprising several thousand pictures, drawings and prints by European masters from the end of the fifteenth to the beginning of the nineteenth centuries. The National Museum in Gdańsk, whose main buildinga late Gothic post-Franciscan monastery—houses the Museum’s Department of Historical Art, has 5 further departments seated in historical buildings. The Abbots’ Palace in Gdańsk-Oliwa houses the Department of Modern Art, while the Department of Ethnography is at the Abbot’s Granary. The Green Gate in the Long Market is where temporary exhibitions are held. The National Anthem Museum is housed in a manor in Będomin near Kościerzyna, which once belonged to the anthem’s author Józef Wybicki, while the Polish Gentry Museum is in a historic manor in Waplewo Wielkie which once belonged to the Sierakowski family. The Gdańsk Photography Gallery in
Gdańsk’s Main Town displays a rich collection of photographs. The Gallery is part of the Department of Modern Art, although it has its own seat in Gdańsk’s Main Town.

Zbiory

Sztuka dawna (Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk) reprezentowana jest przez:

 • dzieła malarstwa flamandzkiego  i holenderskiego  od XV do XVII wieku z najważniejszym wśród nich obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Obraz jest jednym z najważniejszych dzieł sztuki w zbiorach polskich. Kolekcja ta reprezentowana jest też przez prace takich mistrzów, jak Peter Bruegel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh,  Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt i wielu innych;
 • dzieła malarstwa gdańskiego, to 265 prac, które powstały od XVI do początków XX stulecia i reprezentują najważniejsze kierunki i artystów w dawnej sztuce gdańskiej,  m.in. dzieła Hansa Vredemana de Vrie, Daniela Schultza, Antona Mollera, Andreasa Stecha;
 • bogate zbiory rysunku i rycin, w których reprezentowane są wszystkie szkoły europejskie od końca XV do XIX wieku, z kolekcja rycin Durera i Rembrandta na czele;
 • imponującą kolekcję mebli gdańskich i północnoeuropejskich,
 • artystyczne wyroby konwisarskie, kowalskie, złotnicze i ludwisarskie oraz obiekty z miedzi i mosiądzu;
 • zespół tkanin i haftów obejmujący zabytki tekstylne od XIII po wiek XX. Są wśród nich tkaniny wschodnie, tapiserie, paramenty liturgiczne z gdańskich i pomorskich kościołów, stroje i akcesoria mody oraz koronki.
 • kolekcję ceramiki, obejmującą obiekty ceramiczne niemal z całej Europy.

Sztuka nowoczesna (Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk)

Zbiory sztuki nowoczesnej najliczniej reprezentowane są przez współczesny rysunek i malarstwo. Malarstwo polskie XIX i początku XX w. zawiera prace artystów reprezentujących prawie wszystkie kierunki i tendencje sztuki polskiej tamtego okresu (Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski i inni).  W zbiorze znajdują się też dzieła graficzne, ceramika, rzeźba i tkanina artystyczna. Malarstwo XX wieku reprezentowane jest przez prace kolorystów ze szkoły gdańskiej (Studnicki, Wnukowa, i inni) i innych ośrodków w Polsce; prace tradycjonalistów, z dziełami Suchanka i Mokwy na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej ważne miejsce zajmują kolekcje teatraliów – dekoracje, kostiumy, plakaty teatralne, dokumentujące historię teatru polskiego z pracami Mariana Kołodzieja, Aliny Afanasjew i Włodzimierza Komorowskiego na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej znajduje się także kolekcja ponad 65 prac Guntera Grassa i duży zespół dzieł artystów francuskich, między innymi: Georga Braquea, Wassilego Kandinskyego, Marca Chagalla.

Aktualnie w Oddziale Sztuki Nowoczesnej jest czynna wystawa stała „NOWE SPOJRZENIE. Galeria polskiej sztuki współczesnej”. Jest to nowa odsłona tradycyjnie udostępnianej Galerii Stałej, która tym razem jest prezentacją wyboru prac, które zostały włączone do zbiorów muzealnych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. W większości są to prace artystek i artystów, którzy zadebiutowali po 2000 r. Ich prace zostały kupione ze środków Funduszu Zakupowego im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz (2016–2019) lub pozyskane w ramach działalności Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2005). Na ekspozycji znalazły się również prace zakupione do zbiorów MNG ze środków MKiDN w ramach programu: „Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” (2012-2013), a także dzieła podarowane przez artystki i artystów.

NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki jest najmłodszym muzeum sztuki współczesnej w Polsce, działającym jako dział Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w dawnym budynku warsztatów szkolnych na historycznych terenach gdańskiej stoczni. Chcemy tu rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić bliską, zrozumiałą i dostępną dla widza.

Oprócz sal wystawowych w budynku NOMUS-a można znaleźć przestrzeń o nazwie „Znajomi znad morza”. To nasze miejsce spotkań i działań społecznych – z kawiarnią, kącikiem sensorycznych zabaw dla dzieci i księgarnią.

Kolekcja sztuki, którą prezentujemy w tym miejscu, jest kolejnym etapem uwspólnotowienia działań artysty i sztuki. Jej trzon stanowi gromadzona przez Miasto Gdańsk Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, przekazana w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Tworzą ją przede wszystkim dzieła miejscowych artystów, szczególnie wrażliwych na wyzwania współczesności. Prezentowane na wystawie dzieła dotyczą szerokiego spektrum zjawisk i problemów, związanych z doświadczeniem historycznym oraz nieustającymi przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

Zbiory etnograficzne (Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, Gdańsk)

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

W Oddziale Etnografii jest czynna wystawa stała „Kultura ludowa pomorza gdańskiego”, która jest prezentacją podstawowych  form gospodarki wiejskiej i zajęć ludności Pomorza Gdańskiego – rybołówstwa, uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz przetwórstwa domowego. Zgromadzone obiekty pochodzą głównie z Kaszub, ale także z Kociewia, Żuław i Powiśla.

Zbiory patriotyczne (Muzeum Hymnu Narodowego, Będomin 16, Nowy Barkoczyn)

Reprezentowane są przez bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych, wśród nich dziewiętnastowieczne pozytywki grające polski hymn narodowy, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania płytowe tej pieśni z początku XX wieku. W zbiorach tych znajduje się także jedna z największych w Polsce kolekcja archiwalnych, patriotycznych kart pocztowych z motywem Orła Białego.

W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie są czynne dwie wystawy stałe prezentujące zbiory gromadzone przez oddział „Józef Wybicki i jego czasy” i „Losy Mazurka Dąbrowskiego”.

Zbiory fotograficzne (Gdańska Galeria Fotografii, ul. Długi Targ 24, Gdańsk)

Obiekty fotograficzne gromadzone w Gdańskiej Galerii Fotografii mają charakter lokalny, regionalny i historyczny. Najliczniej reprezentowane są kolekcje fotografii gdańskiej i kresowej. Ostatnio, dzięki darowiznom artystów, znacznie powiększyła się kolekcja współczesnej polskiej i obcej fotografii artystycznej.

Gdańska Galeria Fotografie nie eksponuje swoich zbiorów na wystawie czasowej.

 

[EN]

Historical art (Department of Historical Art, ul. Toruńska 1, Gdańsk) is represented by:

 •  Flemish and Dutch painting from the 15th to the 17th century, most importantly The Last Judgement by Hans Memling. The painting is one of the most important works of art in Poland. The collection also has works by masters such as Peter Bruegel the Younger, Jan Brueghel the Elder, Jacob Swanenburgh,  Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt and many more;
 • Gdańsk painting with 265 works from the 16th to the early 20th century that represent the most important trends and artists in historical Gdańsk art,  including Hans Vredeman de Vries, Daniel Schultz, Anton Moller and Andreas Stech;
 • a large collection of drawings and prints that represent all the European schools in art from the late 15th to the 19th century, led by a collection of prints by Durer and Rembrandt;
 • an impressive collection of Gdańsk and Northern European furniture,
 • artistic tin, iron, gold, silver and bell–foundry artefacts, and copper and brass objects;
 • an ensemble of fabrics and embroideries including historical textiles from the 13th to the 20th century. The collection includes Eastern cloths, tapestries, liturgical paraments from Gdańsk and Pomeranian churches, clothing and fashion accessories, and lace.
 • a collection of ceramics with items from almost all over Europe.

Modern art (Department of Modern Art, ul. Cystersów 18, Gdańsk)

The modern art collection is mostly represented by contemporary drawing and painting. The collection of Polish painting from the 19th and early 20th century includes the work of artists who represent almost all the movements and trends in the Polish art of the time (Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski and others). The collection also includes prints, ceramics, sculpture and artistic fabrics. Twentieth century painting is represented by the work of the Colourists of the Gdańsk School (Studnicki, Wnukowa and others) and from other centres in Poland, and the Traditionalists, led by Suchanek and Mokwa. An important part of the modern art at the Museum is a collection of theatrical items, such as decorations, costumes and theatre posters, that document the history of Polish theatre with works by such luminaries as Marian Kołodziej, Alina Afanasjew and Włodzimierz Komorowski. The modern art collection also has over 65 works by Gunter Grass and a large ensemble of works by French artists including: Georges Braque, Wassily Kandinsky and Marc Chagall.

The permanent exhibition „A New Look. Polish Contemporary Art Gallery” is currently active in the Department of Modern Art. This is the new edition of the traditionally shared Permanent Gallery, which this time is a presentation of a selection of works that have been included in the museum collections of the last twenty years. Mostly they are works of artists who debuted after 2000. Their works were bought from the Purchase Fund. Basil Alkazzie and Halima Nałęcz (2016–2019) or acquired as part of the Pomeranian Society for the Encouragement of Fine Arts (2005). The exhibition also includes works purchased for the MNG collection from the Ministry of Culture and National Heritage under the program: „Collections – Regional collections of contemporary art” (2012-2013), as well as works donated by artists.

Ethnographic collection (Department of Ethnography, ul. Cystersów 19, Gdańsk)

So far, the Museum has collected and studied about 9000 exhibits of folk culture. Besides Besides a collection of Pomeranian artefacts (including a very interesting collection of furniture) there are comparative items from the cultures of the Kuyavia, Pałuki, Warmia and Masuria regions. There is a noteworthy collection of unique items left by the former Frisian settlers of the Żuławy Lowlands. The collection also includes items of the material culture of the people repatriated from Poland’s former Eastern Borderlands. Especially noteworthy is a small but very interesting collection of non-European ethnographic items, with arms, sculpture, ceramics and jewellery from Africa, South America and Oceania.

The Ethnography Department has a permanent exhibition „Folk Culture of Gdańsk Pomerania”, which is a presentation of the basic forms of the rural economy and activities of the people of Gdańsk Pomerania – fishing, farming, animal husbandry and home processing. The collected objects come mainly from Kashubia, but also from Kociewie, Żuławy and Powiśle.

Patriotic collection (National Anthem Museum, Będomin 16, Nowy Barkoczyn)

A  large patriotic music collection, including 19th-century music boxes playing Dąbrowski’s Mazurka, the Polish national anthem, and the oldest records with the song from the early 20th century. The collection also includes one of Poland’s largest assemblages of archival patriotic postcard’s with the motif of the White Eagle, Poland’s national coat of arms.

Two permanent exhibitions presenting collections collected by the branch are open at the National Anthem Museum in Bedomin „Józef Wybicki and his times” and „The fate of Mazurek Dąbrowski.”

Photography collection (Gdańsk Photography Gallery, ul. Długi Targ 24, Gdańsk)

The photographs at the Gdańsk Photography Gallery are of local, regional and historic nature. The bulk of the collection is Gdańsk photography and photographs from Poland’s former Eastern Borderlands. Recently, thanks to artists’ donations, we have considerably enlarged our collection of contemporary art photography from Poland and abroad.

Gdańsk Photography Gallery does not display its collections at a temporary exhibition.

Dane adresowe

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej

ul. Toruńska 1
80–822 Gdańsk
tel. +48 58 301 70 61
info@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

ul. Cystersów 18
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71
osn@mng.gda.pl

NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

ul. Stefana Jaracza 14
80-863 Gdańsk
a.szylak@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama

Oddział Zielona Brama

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
m.ruszkowska@mng.gda.pl

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
ggf@mng.gda.pl

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

ul. Cystersów 19
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71 w. 104
etnograf@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego

Muzeum Hymnu Narodowego

Będomin 16
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. +48 58 687 71 83
mhn@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

82-410 Stary Targ
tel. +48 55 277 15 68
waplewo@mng.gda.pl

adminO nas