Aktualności

Wystawa „Miejsca poza/Miejsca w nas | Beyond/Within” norweskiej artystki Erle Kyllingmark | Schronienie | Gdańsk | 20.11-15.12.2023

Zapraszamy na czwartą odsłonę wystawy fotograficznej „Miejsca poza/Miejsca w nas | Beyond/Within” norweskiej artystki Erle Kyllingmark.

Wystawa prezentowana będzie w ramach „Nordic Focus Festival” w holu Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku.

Wyjątkowa i niepowtarzalna okazja na spotkanie z artystką! Na autorskie oprowadzanie po wystawie zapraszamy 26.10 (niedziela) na g. 18:30.

„Miejsca poza/Miejsca w nas | Beyond/Within” Erle Kyllingmark
Miejsce: Uniwersytet Gdański hol Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk
Czas trwania wystawy: 20.11-15.12, g. 8:00-20:00
Wydarzenie w ramach 8. edycji „Nordic Focus Festival” https://nff.ug.edu.pl
Wstęp wolny

Erle M. Kyllingmark „Miejsca poza | Miejsca w nas”
Tekst: dr Wiktoria Michałkiewicz

W tradycji zachodniej, zwłaszcza od początku rewolucji przemysłowej w XVIII wieku, ludzie na coraz szerszą skalę zaabsorbowani byli kwestią naukowego poznania. Kolejne dziesięciolecia upłynęły pod znakiem obliczeń i pomiarów – opartych na przekonaniu, że dane statystyczne są jedynym nośnikiem prawdy, i motywowanych dążeniem do przekształcenia ziemskiej materii w coś pożytecznego i uległego. Filozofowie i artyści, zainspirowani teoriami ewolucji, badali prawa przyrody, szukając analogii dla mechanizmów występujących w naturze w jednostkach i społeczeństwach, oraz starali się określić ich praktyczne implikacje. Wszystko to w imię postępu.

W systemach natury każdy pojedynczy element odgrywa niezliczoną ilość ról, ponieważ każda cząsteczka materii krąży po kolei we wszystkich systemach. Ta złożona relacja między systemem a jego częściami została opisana przez Humberto Maturana i Francisco Varela pod pojęciem autopoiesis. To system, który wykracza poza ludzkie ograniczenia: poza rozumienie przestrzeni w wymiarze poziomym i pionowym, poza czasem i konotacjami pojęciowymi. Jest wymiarem potencjalności, i jako taki jest przywoływany przez fotografie Erle M. Kyllingmark. Jak pisze Kjetil Roed, filozof, literaturoznawca i krytyk sztuki, we wstępie do książki fotograficznej Erle M. Kyllingmark “You Don’t Actually See the Shape of Anything” [“Właściwie nie widzisz kształtu niczego”]: „Fotografie Erle Kyllingmark znajdują się jednocześnie w kilku przestrzeniach wizualnych. Na jednym obrazie widzimy gąszcz w głębi lasu, a gałęzie skręcają się jak kościste palce. Widzimy też śpiące dziecko, półprzezroczyste, wyeksponowane na powierzchni motywu natury. A czy nie ma tu trzeciej gałęzi przecinającej przestrzeń obrazu? Czy dostrzegamy jedno i drugie? Dwa obrazy, lub wszystko, w tym samym czasie”.
Kyllingmark zabiera nas w poetycką podróż. To osobista wędrówka przez miejsca, obrazy, wspomnienia i opowieści. Artystka przywołuje te wymiary doświadczenia, które leżą poza bezpośrednim postrzeganiem przedmiotu, czy krajobrazu. Fotografie, wykonane wyłącznie w analogowej technice wielokrotnej ekspozycji, sugerują intymne miejsce bez wyraźnego odniesienia: miejsca poza lub miejsca w nas. Tłem dla każdej indywidualnej percepcji jest uniwersum jako ogromna, wszechogarniająca całość. Peryferie postrzegania mogą być niewyraźne, dopóki nie skierujemy na nie uwagi.
Erle M. Kyllingmark (ur. 1974) to norweska artystka wizualna, na co dzień mieszkająca w Oslo. Absolwentka London College of Printing, w swojej praktyce artystycznej wykorzystuje fotografię i film. Realizowała liczne instalacje wideo, między innymi na zamówienie Opery Norweskiej. W ostatnich latach skoncentrowała się na fotografii, a jej prace były pokazywane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Norwegii. Kyllingmark pracuje w technice analogowej, eksplorując efekt multiekspozycji, który polega na wielokrotnym naświetlaniu kliszy. Przy pomocy tej techniki artystka harmonizuje techniczne i intuicyjne łączenie motywów, które pozostawia do odkrycia odbiorcom.

Wystawa „Miejsca poza/Miejsca w nas | Beyond/Within” norweskiej artystki Erle Kyllingmark została zaprezentowana po raz pierwszy w Domu Podcieniowym w Miłocinie od 21 września do 8 października 2023 roku, następnie w holu Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 11 do 26 października 2023 roku.

🔵 Zespół kuratorski: Waldemar Elwart, Gabriela Brdej, Urszula Kokoszka i Anna Ratajczak-Krajka
🔵 Współpraca kuratorska: Wiktoria Michałkiewicz REZO photo & art management
🔵 Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.
🔵 Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
🔵 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

——–
🇬🇧
Erle M. Kyllingmark, „Beyond | Within”
Text by: dr Wiktoria Michałkiewicz

In the Western tradition, especially since the 18th century’s beginning of the Industrial Revolution, people have been preoccupied with the question of knowledge. The next decades have been dedicated to calculations and measurements: supported by a belief that statistical data are a sole bearer of the truth, and motivated by a quest of transforming the terrestrial matter into something useful, and submissive. Inspired by the theories of evolution, philosophers and artists examined the laws of nature, looking for parallels of the newly described organic mechanisms in individuals and societies, and trying to explore their practical implications in the name of progress.

In nature, each individual piece plays innumerable parts as every particle of matter circulates in turn through all systems. This complex relationship between the system and its parts has been metaphorically described by Humberto Maturana and Francisco Varela under the term autopoiesis. The system that stands beyond the human limitations: beyond understanding the space in horizontal and vertical realms, beyond time and conceptual connotations. It is the dimension of possibility, and as such is evoked by Erle M. Kyllingmark’s photographs. As Kjetil Roed, philosopher, literary scholar and art critic, writes in the preface to Kyllingmark’s art book “You Don’t Actually See the Shape of Anything”: “Erle Kyllingmark’s photographs move in several different visual universes at once. In one picture we can see a thicket in the depths of the forest, its clearly defined branches twisting like raw-boned fingers, but we also see a sleeping child, semi-transparent, exposed on the top of the nature motif. And isn’t there a third branch crossing the image space? Are we seeing one or the other? We’re seeing both, or everything, at the same time.”

Kyllingmark takes us on a poetic voyage. It is a personal voyage through places, through images, through memories, and through narratives. She often evokes those dimensions of experience that lie beyond the immediate perception of an object, a landscape. The photographs, taken solely in the analogue technique of multiple exposure, suggest an intimate place without a clear reference: a place beyond or the place within. Every perception has its background – the world as an immense, all-inclusive whole. Its peripheries may lack clarity, until we direct attention to it.

Logotypy organizatorów i partnerów

adminWystawa „Miejsca poza/Miejsca w nas | Beyond/Within” norweskiej artystki Erle Kyllingmark | Schronienie | Gdańsk | 20.11-15.12.2023