Aktualności

Conserving Canvas Initiative | Ruszyły zapisy na III warsztaty!

Please scroll down for English version

OD REPERACJI LOKALNYCH PO ALTERNATYWNE METODY DUBLAŻU: ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE OBRAZÓW USZKODZONYCH W CZASIE WOJNY W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W GDAŃSKU

Muzeum Narodowe w Gdańsku otrzymało od Getty Foundation grant na projekt, który będzie realizowany w okresie dwóch lat w ramach ostatniej edycji inicjatywy „Conserving Canvas” poświęconej zagadnieniom konserwacji obrazów na podłożach płóciennych.

Od 2018 roku Getty Foundation w ramach inicjatywy „Conserving Canvas” przyznała liczne granty w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Przez pierwsze kilka lat granty wspierały zarówno projekty konserwatorskie w muzeach, jak i możliwości rozwoju zawodowego, w tym warsztaty dla kuratorów i konserwatorów. Od 2023 roku granty skupiają się na warsztatach szkoleniowych.

Muzeum Narodowe w Gdańsku jako jedyne w Europie Wschodniej będzie uczestniczyć w projekcie „Conserving Canvas”, który wcześniej realizowały takie instytucje jak National Gallery w Londynie, Harvard Art Museums, Museum of Fine Arts Houston czy Universiteit van Amsterdam.

Dwuletni projekt obejmuje m.in. serię warsztatów konserwatorskich prowadzonych przez zagranicznych ekspertów, wizyty studyjne, seminarium, krótką rezydencję konserwatorów z Ukrainy i prace przy obiektach. Poza zespołem konserwatorów malarstwa muzeum, projekt będzie kierowany do grupy konserwatorów z Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. W swoim zamyśle grant Getty Foundation ma włączyć środowisko konserwatorów z Polski i Europy Wschodniej do sieci kontaktów konserwatorów w Europie – poprzez bezpośrednie kontakty oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę obecną sytuację w Ukrainie, gdzie działania wojenne doprowadziły do dewastacji dziedzictwa kulturowego, w tym obrazów na płótnie. Projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy eksperckiej dotyczącej strukturalnej konserwacji obrazów na płótnie, wiedzy, która w niedługim czasie będzie niezbędna do ratowania tego dziedzictwa.

Trwa nabór wniosków na III warsztaty konserwatorskie. Link znajduje się poniżej. 

I. Single Thread Bonding – Minimal Invasive Methods for the Conservation of Textile Supports of Paintings (nabór zamknięty)

Warsztaty poświęcone reperacjom lokalnym płótna – małoinwazyjnym metodom konserwacji tekstylnych podobrazi malarskich

 • dwa spotkania online poprzedzające warsztaty w 2024 roku (daty do ustalenia)
 • cztery spotkania warsztatowe w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku
 • daty: 14–17.05.2024

Instruktor: Petra Demuth (CICS – Cologne Institute of Conservation Sciences)
Format: 2 spotkania online i czterodniowe warsztaty. Treść obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i zajęcia praktyczne (praca na próbkach)
Liczba uczestników: 12
Język warsztatów: angielski

II. The ‘Mist-Lining’ technique (nabór zamknięty)

Warsztaty poświęcone małoinwazyjnej metodzie dublażu w technice tzw. „Mist-Lining”.

 • cztery spotkania online
 • daty: 28.05.2024, 31.05.2024, 4.06.2024, 6.06.2024, 8.30 – 12.30
 • cztery spotkania warsztatowe w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku
 • daty: 18–21.06.2024

Instruktorki: Kate Seymour (Head of Education at SRAL) i Joanna Strombek (Paintings Conservator at SRAL)
Format: cztery spotkania online i czterodniowe warsztaty. Treść obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i sesje praktyczne (praca na próbkach). Dodatkowo w celu zilustrowania metody omówiona zostanie problematyka konserwatorska konkretnych obrazów (case studies).
Liczba uczestników: 20
Język warsztatów: angielski (Z jednym instruktorem można rozmawiać w języku polskim. Jednakże wszystkie materiały są podane w języku angielskim).

III. Developing lining techniques: Mixing methodologies in the treatment of wax lined paintings

Warsztaty skierowane są do konserwatorów malarstwa na początku i w połowie kariery zawodowej z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

 • Czas trwania warsztatu: 4 dni, 16-19.09.2024

Instruktor: Matteo Rossi Doria (starszy konserwator i badacz w CBC Conservazione Beni Culturali)Wykłady: Simon i Tom Bobak (Bobak Conservation), Christopher McGlinchey (starszy pracownik naukowy, The Conservation Center, Institute of Fine Arts, New York University)
Forma: wykłady, pokazy, dyskusja, zajęcia praktyczne – ćwiczenia na makietach
Liczba uczestników: 20
Język warsztatów: angielski

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2024 r.

Udział dla wybranych uczestników jest bezpłatny. Grant Getty Foundation pokrywa koszty warsztatów, podróży i zakwaterowania.
Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek, kliknij poniższe linki. Zgłoszenia na każdy warsztat są osobne, można aplikować na jeden lub na oba.

Linki do zgłoszeń:

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS I (nabór zamknięty)

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS II (nabór zamknięty)

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS III
_____________________________________________________ 

CONSERVING CANVAS INITIATIVE

FROM TEAR MENDING TO ALTERNATIVE LINING PROCESSES IN CONSERVATION: WAR DAMAGED PAINTINGS AT THE NATIONAL MUSEUM IN GDAŃSK

The National Museum in Gdańsk received a grant from the Getty Foundation for a two-year project as part of the last edition of the Conserving Canvas Initiative, devoted to the issues of conservation of paintings on canvas.

Since 2018, the Getty Foundation has awarded numerous grants in Europe, the United States and Latin America as part of its Conserving Canvas Initiative. Initially, the grants supported both conservation projects in museums and professional development opportunities, including workshops for curators and conservators. From 2023, grants focused on training workshops.

The National Museum in Gdańsk will be the only Institution in Eastern Europe to participate in the Conserving Canvas initiative, which was previously implemented by institutions such as the National Gallery in London, Harvard Art Museums, Museum of Fine Arts Houston, and Universiteit van Amsterdam.

The two-year project includes, among others: a series of conservation workshops conducted by foreign experts, study visits, a seminar, a short residency of conservators from Ukraine and practical conservation of selected paintings from the National Museum’s collection. In addition to the team of painting conservators, the project will be addressed to a group of conservators from Poland, Ukraine and the Baltic states. The Getty Foundation grant aims to create a network of professionals that will exchange knowledge with the larger network of conservators in Europe – through direct contacts and improving professional qualifications.

This is especially important considering the current situation in Ukraine, where hostilities have led to the devastation of cultural heritage, including paintings on canvas. The project aims to disseminate expert knowledge on the structural conservation of paintings on canvas, knowledge that will soon be necessary to save this heritage.

A call for application is open for workshop III. See the link below:

I. Single Thread Bonding – Minimal Invasive Methods for the Conservation of Textile Supports of Paintings (closed)

 • two online meetings preceding the workshop (05.2024, dates to be determined)
 • four-day workshop at the National Museum in Gdańsk
 • dates: 14–17.05.2024

Instructor: Petra Demuth (CICS – Cologne Institute of Conservation Sciences)
Format: 2 preceding online meetings and a four-day workshop: lectures, demonstrations, discussion, practical sessions (practice on mock-ups)
Number of participants: 12
Workshop language: English 

II. The ‘Mist-Lining’ technique workshop (closed)

 • four online meetings
 • dates: 28.05.2024, 31.05.2024, 4.06.2024, 6.06.2024, 8.30 – 12.30
 • four-day workshop at the National Museum in Gdańsk
 • dates: 28.05–6.06.2024

Instructors: Kate Seymour (Head of Education at SRAL) and Joanna Strombek (Paintings Conservator at SRAL)
Format: 4 online meetings followed by 4-day in-person workshop. Content includes lectures, demonstration, discussion and practical sessions on mock-ups. In addition, actual case studies will be used to illustrate the method.
Number of participants: 20
Workshop language: English. (One instructor is able to converse in Polish. However, all the materials are given in English)

III. Developing lining techniques: Mixing methodologies in the treatment of wax lined paintings

The workshop is aimed at early to mid-career painting conservators from Poland, Ukraine, Lithuania, Latvia and Estonia.

 • Length of workshop: 4-days, 16-19.09.2024

Instructor: Matteo Rossi Doria (Senior conservator and researcher at CBC Conservazione Beni Culturali).
Lectures: Simon and Tom Bobak (Bobak Conservation), Christopher McGlinchey (Senior Research Scholar, The Conservation Center, Institute of Fine Arts, New York University)
Format: lectures, demonstration, discussion, practical sessions – practice on mock-ups
Number of participants: 20
Workshop language: English

Deadline for applications is June 15, 2024.

Selected participants will be fully funded by the Getty Foundation Conserving Canvas grant. The grant covers the costs of the workshop, travel and accommodation.

For more details and to apply please see links below. Applications for each workshop are separate, you may apply to one or both.

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS I (closed)

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS II (closed)

CALL FOR WORKSHOP PARTICIPANTS III

 

Logotypy_getty_mng 

adminConserving Canvas Initiative | Ruszyły zapisy na III warsztaty!