Aktualności

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku jest spełnienie następujących kryteriów:

1. minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach działających w obszarze kultury;
2. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury;
3. wykształcenie wyższe magisterskie;
4. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w obszarze działalności instytucji, poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata;
5. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 87), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
6. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym;
7. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104);
9. w przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe mieszkających za granicą – znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną komunikację poświadczoną certyfikatem zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021, poz. 672 ze zm.);
10. złożenie we wskazanym terminie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. III.

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:

1. minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem liczącym co najmniej 50 osób;
2. doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeach publicznych;
3. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Narodowego w Gdańsku;
4. dorobek naukowy lub publicystyczny w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Narodowego w Gdańsku;
5. wysokie kompetencje interpersonalne, a także z zakresu polubownego rozwiązywania sporów i zarządzania kryzysem;
6. udokumentowaną współpracę z zakresu działalności kulturalnej na forum krajowym lub międzynarodowym;
7. studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zarządzania zespołem/instytucją kultury/finansami/projektami;
8. doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych;
9. wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej i Programów Ministra;
10. znajomość języków obcych poza wskazanym w pkt. I ppkt 4;
11. możliwość przebywania w siedzibie Muzeum (Gdańsk) minimum trzy dni w tygodniu, celem umożliwienia budowania lokalnych relacji oraz nawiązywania kontaktów ze środowiskiem i instytucjami kultury działającymi w regionie.

III. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1. własnoręcznie podpisane pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku (1 strona A4);
2. przedstawiony przez kandydata na dyrektora Program działania Muzeum Narodowego w Gdańsku, na kadencję 5. letnią, opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy z fotografią (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);
5. własnoręcznie podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
6. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach działających w obszarze kultury;
7. dokumenty poświadczające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury;
8. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o posiadanych stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
9. certyfikat lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
10. w zakresie kryteriów preferowanych wymienionych w pkt II, oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające ich spełnienie (dyplomy studiów podyplomowych, certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń antymobbingowych, antydyskryminacyjnych, czy z zakresu zarządzania zespołem/instytucją kultury/finansami/projektami itp.);
11. informację o zasadach przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, sporządzoną przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 – 88), opatrzoną własnoręcznym podpisem (załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia)
12. nośnik elektroniczny (pendrive, płyta) zawierający skany dokumentów wskazanych w ppkt. 1-2;
13. adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu;
14. spis wszystkich składanych dokumentów;
15. do dokumentów mogą być dołączone opinie, referencje, rekomendacje;
16. w przypadku wyboru, fotografię kandydata (w wersji elektronicznej), którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie się posługiwało w celach promocyjnych i komunikacyjnych na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.

IV. Informacje dodatkowe:

1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
2. ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS – MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU „NIE OTWIERAĆ” na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa, DEPARTAMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO lub składać – adres jak wyżej – w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu do biura podawczego MKiDN);
3. informacje o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Narodowego w Gdańsku znajdują się na stronie MKiDN https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/Og-oszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-dyrektora-Muzeum-Narodowego-w-Gda-sku-4779.php, dodatkowych informacji udziela Departament Dziedzictwa Kulturowego, tel. (22) 42-10-450 lub e-mail: ddk@kultura.gov.pl;
4. przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia;
5. ewentualna korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje: BIP MKiDN

adminMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku