Zbiory

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w  Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak w siedzibie Oddziału Zielona Brama na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.

 

[EN]

The National Museum in Gdańsk is among the oldest museums in Poland. It was established by the merger of two institutions: the City Museum (est. 1870) and the Handicraft Museum (est. 1881). The core of the Museum’s collection is the collection of Jacob Kabrun (1759–1814), comprising several thousand pictures, drawings and prints by European masters from the end of the fifteenth to the beginning of the nineteenth centuries. The National Museum in Gdańsk, whose main buildinga late Gothic post-Franciscan monastery—houses the Museum’s Department of Historical Art, has 5 further departments seated in historical buildings. The Abbots’ Palace in Gdańsk-Oliwa houses the Department of Modern Art, while the Department of Ethnography is at the Abbot’s Granary. The Green Gate in the Long Market is where temporary exhibitions are held. The National Anthem Museum is housed in a manor in Będomin near Kościerzyna, which once belonged to the anthem’s author Józef Wybicki, while the Polish Gentry Museum is in a historic manor in Waplewo Wielkie which once belonged to the Sierakowski family. The Gdańsk Photography Gallery in Gdańsk’s Main Town displays a rich collection of photographs. The Gallery is part of the Department of Modern Art, although it has its own seat in Gdańsk’s Main Town.

Zbiory

Sztuka dawna (Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk) reprezentowana jest przez:

 • dzieła malarstwa flamandzkiego  i holenderskiego  od XV do XVII wieku z najważniejszym wśród nich obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Obraz jest jednym z najważniejszych dzieł sztuki w zbiorach polskich. Kolekcja ta reprezentowana jest też przez prace takich mistrzów, jak Peter Bruegel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh, Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt i wielu innych;
 • dzieła malarstwa gdańskiego, to 265 prac, które powstały od XVI do początków XX stulecia i reprezentują najważniejsze kierunki i artystów w dawnej sztuce gdańskiej,  m.in. dzieła Hansa Vredemana de Vries, Daniela Schultza, Antona Möllera, Andreasa Stecha;
 • bogate zbiory rysunku i rycin, w których reprezentowane są wszystkie szkoły europejskie od końca XV do XIX wieku, z kolekcja rycin Dürera i Rembrandta na czele;
 • imponującą kolekcję mebli gdańskich i północnoeuropejskich,
 • artystyczne wyroby konwisarskie, kowalskie, złotnicze i ludwisarskie oraz obiekty z miedzi i mosiądzu;
 • zespół tkanin i haftów obejmujący zabytki tekstylne od XIII po wiek XX. Są wśród nich tkaniny wschodnie, tapiserie, paramenty liturgiczne z gdańskich i pomorskich kościołów, stroje i akcesoria mody oraz koronki.
 • kolekcję ceramiki, obejmującą obiekty ceramiczne niemal z całej Europy.

Aktualnie w oddziale prezentowana jest wystawa stała „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” oraz „Dokładnie! Portret młodej Warmiaczki”

Sztuka nowoczesna (Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk)

Aktualnie w Oddziale Sztuki Nowoczesnej zapraszamy na wystawę czasową „Fangor. Poza obraz”.

NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki (Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk)

UWAGA: od 23 października 2022 w ofercie wystawienniczej Działu NOMUS trwa przerwa.

NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki jest najmłodszym muzeum sztuki współczesnej w Polsce, działającym jako dział Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w dawnym budynku warsztatów szkolnych na historycznych terenach gdańskiej stoczni. Chcemy tu rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić bliską, zrozumiałą i dostępną dla widza.

Oprócz sal wystawowych w budynku NOMUS-u można znaleźć przestrzeń o nazwie „Znajomi znad morza”. To nasze miejsce spotkań i działań społecznych – ze strefą wypoczynku, kącikiem sensorycznych zabaw dla dzieci i księgarnią.

Zbiory fotograficzne (Gdańska Galeria Fotografii, ul. Długi Targ 24, Gdańsk)

Obiekty fotograficzne gromadzone w Gdańskiej Galerii Fotografii mają charakter lokalny, regionalny i historyczny. Najliczniej reprezentowane są kolekcje fotografii gdańskiej i kresowej. Galeria, oprócz przygotowywania wystaw czasowych, współrealizuje projekty m.in. Artyści i Naukowcy dla Solidarności. Ostatnio, dzięki darowiznom artystów, znacznie powiększyła się kolekcja współczesnej polskiej i obcej fotografii artystycznej.

Aktualnie w Gdańskiej Galerii Fotografii trwa przerwa wystawiennicza.

Zbiory etnograficzne (Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, Gdańsk)

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

W Oddziale Etnografii jest czynna wystawa stała „Kultura ludowa pomorza gdańskiego”, która jest prezentacją podstawowych  form gospodarki wiejskiej i zajęć ludności Pomorza Gdańskiego – rybołówstwa, uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz przetwórstwa domowego. Zgromadzone obiekty pochodzą głównie z Kaszub, ale także z Kociewia, Żuław i Powiśla.

Ponadto w Oddziale Etnografii prezentowana jest aktualnie wystawa czasowa „’Wdzięk i fantazja`. Moda i reklama w PRL-u w twórczości Zbigniewa K. Wołyńskiego”.

Zbiory patriotyczne (Muzeum Hymnu Narodowego, Będomin 16, Nowy Barkoczyn)

Reprezentowane są przez bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych, wśród nich dziewiętnastowieczne pozytywki grające polski hymn narodowy, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania płytowe tej pieśni z początku XX wieku. W zbiorach tych znajduje się także jedna z największych w Polsce kolekcja archiwalnych, patriotycznych kart pocztowych z motywem Orła Białego.

W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie są czynne dwie wystawy stałe prezentujące zbiory gromadzone przez oddział „Józef Wybicki i jego czasy” i „Losy Mazurka Dąbrowskiego”.

Zbiory kultury szlacheckiej (Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Ośrodek Kontaktów z Polonią, Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ)

UWAGA: Od 31 października 2022 r. Muzeum Tradycji Szlacheckiej z przyczyn technicznych jest zamknięte dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.

Muzeum mieszczące się w pałacu hr. Sierakowskich gromadzi pamiątki i przedmioty artystyczne łączące się z historią obiektu (pałacu, zabudowań gospodarczych i parku – salonu letniego) oraz dziejami jego właścicieli – rodziny Sierakowskich i ich poprzedników oraz spokrewnionych rodów mających wpływ na charakter wyposażenia wnętrz waplewskich (Sołtanów, Pociejów, Radziwiłłów, Potockich, Lubomirskich, Zboińskich).

Głównym zadaniem muzeum jest tworzenie kolekcji przedmiotów związanych z szeroko pojętą kulturą szlachecką, co przejawia się w pozyskiwaniu zarówno przedmiotów artystycznych będących ozdobą dworów i pałaców, jego otoczenia i ubiorów szlachty, jak i przedmiotów towarzyszących życiu codziennemu szlachcica podczas jego licznych obowiązków związanych z doglądaniem majątku, działalnością społeczną i kulturalną oraz w czasie odpoczynku. Szczególnie cenna jest kolekcja listów Zygmunta Krasińskiego oraz przedmioty opatrzone herbami rodzinnymi.

 

[EN]

Historical art (Department of Historical Art, ul. Toruńska 1, Gdańsk) is represented by:

 •  Flemish and Dutch painting from the 15th to the 17th century, most importantly The Last Judgement by Hans Memling. The painting is one of the most important works of art in Poland. The collection also has works by masters such as Peter Bruegel the Younger, Jan Brueghel the Elder, Jacob Swanenburgh,  Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt and many more;
 • Gdańsk painting with 265 works from the 16th to the early 20th century that represent the most important trends and artists in historical Gdańsk art,  including Hans Vredeman de Vries, Daniel Schultz, Anton Möller and Andreas Stech;
 • a large collection of drawings and prints that represent all the European schools in art from the late 15th to the 19th century, led by a collection of prints by Dürer and Rembrandt;
 • an impressive collection of Gdańsk and Northern European furniture,
 • artistic tin, iron, gold, silver and bell-foundry artefacts, and copper and brass objects;
 • an ensemble of fabrics and embroideries including historical textiles from the 13th to the 20th century. The collection includes Eastern cloths, tapestries, liturgical paraments from Gdańsk and Pomeranian churches, clothing and fashion accessories, and lace.
 • a collection of ceramics with items from almost all over Europe.

Currently, the Branch is presenting two exhibitions entitled: „The pious and virtuous. Gdańsk citizens of the past in the mirror of art” and „Precisely!  Portrait of a Young Woman from Warmia” 

Modern art (Department of Modern Art, ul. Cystersów 18, Gdańsk)

Currently, the Branch is presenting an exhibition entitled: „Fangor. Beyond the painting”.

NOMUS – New Art Museum (Branch of the National Museum in Gdańsk, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk)

NOMUS is Poland’s youngest museum of modern art, operating as a branch of the National Museum in Gdańsk, Department of Modern Art. We have created a visitor-friendly space in a former school workshop building on the historic premises of Gdańsk Shipyard. We want to talk with our visitors about the contemporary world through the medium of art, and bring art itself closer to the viewer, make it understandable and accessible to all.

Currently there are no exhibitions in the branch.

Photography collection (Gdańsk Photography Gallery, ul. Długi Targ 24, Gdańsk)

The photographs at the Gdańsk Photography Gallery are of local, regional and historic nature. The bulk of the collection is Gdańsk photography and photographs from Poland’s former Eastern Borderlands. Recently, thanks to artists’ donations, we have considerably enlarged our collection of contemporary art photography from Poland and abroad.

Ethnographic collection (Department of Ethnography, ul. Cystersów 19, Gdańsk)

So far, the Museum has collected and studied about 9000 exhibits of folk culture. Besides Besides a collection of Pomeranian artefacts (including a very interesting collection of furniture) there are comparative items from the cultures of the Kuyavia, Pałuki, Warmia and Masuria regions. There is a noteworthy collection of unique items left by the former Frisian settlers of the Żuławy Lowlands. The collection also includes items of the material culture of the people repatriated from Poland’s former Eastern Borderlands. Especially noteworthy is a small but very interesting collection of non-European ethnographic items, with arms, sculpture, ceramics and jewellery from Africa, South America and Oceania.

The Ethnography Department has a permanent exhibition „Folk Culture of Gdańsk Pomerania”, which is a presentation of the basic forms of the rural economy and activities of the people of Gdańsk Pomerania – fishing, farming, animal husbandry and home processing. The collected objects come mainly from Kashubia, but also from Kociewie, Żuławy and Powiśle.

Patriotic collection (National Anthem Museum, Będomin 16, Nowy Barkoczyn)

A  large patriotic music collection, including 19th-century music boxes playing Dąbrowski’s Mazurka, the Polish national anthem, and the oldest records with the song from the early 20th century. The collection also includes one of Poland’s largest assemblages of archival patriotic postcard’s with the motif of the White Eagle, Poland’s national coat of arms.

Two permanent exhibitions presenting collections collected by the branch are open at the National Anthem Museum in Bedomin „Józef Wybicki and his times” and „The fate of Mazurek Dąbrowski.”

Polish Gentry Culture Collection (Polish Gentry Museum. Pomeranian Contact Centre with Expatriates, Waplewo Wielkie)

The Polish Gentry Museum, housed in the Palace of the Counts Sierakowski collects mementoes and works of art related to the building’s history (the palace, farm buildings and the park, acting as a summer drawing room) and the story of its owners, the Sierakowski family, its predecessors and the related families who influenced the interior décor in Waplewo (the Sołtan, Pociej, Radziwiłł, Potocki, Lubomirski and Zboiński clans).

The Museum’s main objective is to develop a collection of items related to the Polish gentry culture in its broad sense by acquiring objets d’art that used to adorn manors, palaces and their surroundings, clothes worn by the Polish gentry and the objects that accompanied the gentry in their everyday efforts managing their property, their social and cultural activism and during leisure time. A collection of letters by the poet Zygmunt Krasiński and items with family coats of arms are especially valuable.

Dane adresowe

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej

ul. Toruńska 1
80–822 Gdańsk
tel. +48 58 301 70 61
info@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

ul. Cystersów 18
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71
osn@mng.gda.pl

NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

ul. Stefana Jaracza 14
80-863 Gdańsk

Oddział Zielona Brama

Oddział Zielona Brama

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
m.ruszkowska@mng.gda.pl

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
ggf@mng.gda.pl

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

ul. Cystersów 19
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71 w. 104
etnograf@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego

Muzeum Hymnu Narodowego

Będomin 16
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 506 144 193
mhn@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

Waplewo Wielkie
82-410 Stary Targ
tel. +48 55 277 15 68
waplewo@mng.gda.pl

adminZbiory