Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Narodowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących wyłączeń: brak formularza kontaktowego, brak map, niektóre materiały wideo zostały wyprodukowane i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Muzeum Narodowe w Gdańsku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Biernacka-Posadzka, kierownik Działu Marketingu Muzeum Narodowego w Gdańsku, e-mail: m.posadzka[at]mng.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +58 301 70 61 w. 209, 224. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk,
kontakt:
info[at]mng.gda.pl, tel. 58 301 70 61

Otoczenie i wejście do budynku
Najbliższe wejście do budynku oddziału znajduje się od strony ul. Toruńskiej.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce parkingowe można znaleźć na sąsiadującym z muzeum płatnym parkingu przy ul. Rzeźnickiej.

Wejście do budynku
Drzwi są otwierane do wewnątrz, mogą zostać otwarte po uprzednim naciśnięciu dzwonka przy wejściu i wywołaniu obsługi muzeum lub służby ochrony MNG.
Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku, jej lokalizację wskazują kierunkowskazy, pomocą służy także obsługa muzeum lub służba ochrony MNG.
Nie ma szatni.

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na I piętrze. Dotarcie do nich umożliwiają podnośniki dla osób na wózkach inwalidzkich i osób w inny sposób niesprawnych ruchowo. W celu skorzystania z podnośnika prosimy powiadomić obsługę muzeum.

Brak przewijaka dla małych dzieci.

Uwaga: z powodów technicznych podnośnik na I piętro jest nieczynny do 30 lipca 2021 r.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób niepełnosprawnych ruchowo oferujemy podnośnik, dzięki któremu możliwe jest dostanie się na I piętro budynku. W celu skorzystania z podnośnika proszę powiadomić obsługę muzeum.

Uwaga: z powodów technicznych podnośnik na I piętro jest nieczynny do 30 lipca 2021 r.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Wystawa stała pt. Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki jest wyposażona w audiodeskrypcję.

Galerie złotnictwa, cyny i ceramiki nie dysponują audiodeskrypcją.

Dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)”, stąd jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu, lekcji muzealnej czy oprowadzania w języku migowym, zobowiązujemy się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Przy kasie znajduje się strefa odpoczynku. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I piętrze (dwa poziomy schodów) pozostaje w gestii rodziców. Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
kontakt: osn[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Otoczenie i wejście do budynku
Najbliższe wejście do budynku oddziału od strony ul. Cystersów – przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Wejście do budynku Pałacu Opatów – jeden wysoki stopień i drzwi otwierane do wewnątrz. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Trzy sale wystawiennicze w amfiladzie na parterze budynku są dostępne dla osób na wózkach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Wystawy stałe w Oddziale Sztuki Nowoczesnej nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I pietrze – dwa poziomy schodów – pozostaje w gestii rodziców. Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk
kontakt: etno[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku Oddziału Etnografii znajduje się tuż po lewej stronie bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od Katedry Oliwskiej. Do drzwi wejściowych prowadzi niedawno wyremontowany płaski i równy chodnik. Wejście do budynku – bez bariery jakiegokolwiek podwyższenia.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
– miejsce można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

W holu na parterze znajduje się kasa biletowa oraz szatnia w sąsiadującym holu – wieszaki na płaszcze i kurtki – bez dozoru pracowników ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” zlokalizowana na parterze budynku. Wystawy na I i II pietrze są dostępne jedynie po stromych i wysokich schodach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku.

Wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” nie posiada elementów audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport  wózka na ekspozycje usytuowane na I i II piętrze – cztery poziomy schodów  – pozostaje w gestii rodziców.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
kontakt: zielona.brama[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku oddziału bezpośrednio z ul. Długi Targ.

Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsca takie znajdują się na ulicach i parkingach Głównego Miasta sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa i szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do sal wystawienniczych Oddziału Zielona Brama na I i II piętrze za pomocą windy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku.

Aktualne wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport – windą na I i II piętro.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk (budynek Zielona Brama)
kontakt: ggf[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku oddziału bezpośrednio z ul. Długi Targ.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsca takie znajdują się na sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą ulicach i parkingach Głównego Miasta.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa i szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do sal wystawienniczych Gdańskiej Galerii Fotografii za pomocą windy, jednak na II piętrze trzeba pokonać barierę kilku stopni schodów prowadzących na III piętro.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Aktualna wystawa czasowa nie jest wyposażona w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Bezpośrednio przed wejściem do sal wystawienniczych GGF znajduje się niewielka strefa wypoczynku wyposażona w wygodne siedziska.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
GGF oferuje niewielką strefę samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka z II pietra na III piętro po kilku stopniach schodów pozostaje w gestii rodziców lub opiekunów.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Waplewo Wielkie
kontakt:
waplewo[at]mng.gda.pl, tel. 55 277 15 68

Otoczenie i wejście do budynku
Po wejściu lub wjechaniu samochodem na teren Pałacu Sierakowskich – dojście do wejścia głównego Muzeum po wysokich stopniach schodów.
Teren przed wejściem wyłożony grubym żwirem utrudniającym poruszenia się wózkom inwalidzkim i wózkom dla małych dzieci.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na wydzielonym i oznakowanym parkingu .

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia, obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bocznej części Pałacu w sąsiedztwie podnośnika dla wózków inwalidzkich i osób w inny sposób niesprawnych ruchowo. Proszę spytać o jej dokładną lokalizację pracowników muzeum.
Brak przewijaka dla małych dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób niepełnosprawnych ruchowo oferujemy podnośnik, który znajduje się w tylnym skrzydle Pałacu. Dojazd alejką, możliwe zaparkowanie samochodu w tej części. Podnośnik umożliwia dostanie się na pierwszy poziom Pałacu. Drugi poziom dostępny jedynie po schodach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Dostępna jest makieta Pałacu z objaśnieniami w alfabecie Braille’a.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I piętrze – dwa poziomy schodów – pozostaje w gestii rodziców.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn
kontakt: mhn[at]mng.gda.pl, tel. 58 687 71 83

Otoczenie i wejście do budynku
Wjazd na teren Muzeum Hymnu Narodowego samochodem, parking, następnie trzeba dojść do budynku Dworku Józefa Wybickiego i budynków mieszczących wystawy czasowe.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Proszę poprosić pracowników MHN o wskazanie najbliższego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Zwiedzanie rozpoczyna się od wystawy stałej w Dworku Wybickiego. Wejście główne z barierą jednego stopnia schodów. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tzw. budynku administracyjnym. Proszę spytać o jej dokładną lokalizację pracowników muzeum.
Brak przewijaka dla małych dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do wystawy stałej i czasowej nie jest ograniczony barierą dostępności – ekspozycje znajdują się na parterach budynków.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób niesłyszących dostępne są filmy z napisami na temat historii hymnu narodowego i regionu oraz obszerne napisy przewodnickie na wystawach.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Dostępne są nagrania (komentarz do wystawy, nagrania utworów i pozytywek) oraz tekst polskiego hymnu w alfabecie Braille’a.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk
kontakt:
kontakt@nomus.gda.pl

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku znajduje się od ul. Stefana Jaracza. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Na wprost drzwi wejściowych jest kasa biletowa. Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane przy ul. Stefana Jaracza obok budynku muzeum.

Toalety dla osób niepełnosprawnych
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze, na prawo od klatki schodowej, za kasą biletową.
W toalecie jest przewijak dla dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
W budynku jest dostępna winda prowadząca na pierwsze i drugie piętro (sale wystawiennicze).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu. Eksponaty w salach ekspozycyjnych mają etykiety z najważniejszymi informacjami o dziełach. Aktualne wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu, lekcji muzealnej  lub oprowadzenia po muzeum z wykorzystaniem języka migowego, dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązujemy się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Przestrzeń do odpoczynku znajduje się w sali recepcyjnej przy kasie biletowej.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
W sali recepcyjnej została wydzielona strefa samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, w budynku jest winda.

Gastronomia
W budynku jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

 

Aplikacje mobilne

Muzeum Narodowe w Gdańsku udostępnia aplikacje mobilną:

  • Second Canvas Muzeum Narodowe w Gdańsku w wersji dla systemu Android.
  • Second Canvas Muzeum Narodowe w Gdańsku w wersji dla systemu iOS.

Linki:

Uwaga! Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

adminDeklaracja dostępności