Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego
w Gdańsku (dalej: OSD) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OSD.
1. W OSD jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 z rozłożeniem ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sala marmurowa wraz z kasą biletową (146 m2) – 9 osób,
b) sala złotnictwa (102 m2) – 6 osób,
c) sala cyny (38 m2) – 2 osoby,
d) sala ceramiki (116 m2) – 7 osób,
e) krużganki (715 m2) – 47 osób,
f) wirydarz (600 m2) – 40 osób,
g) sala X (355 m2) – 23 osoby,
h) sala XIII (138 m2) – 9 osób,
i) sala XIV (133 m2) – 8 osób,
j) sala XV (189 m2) – 12 osób,
k) sala XVII (80 m2) – 5 osób.
2. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie OSD,
b) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi OSD,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
5. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
7. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
8. W OSD szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OSD.
10. Na terenie OSD należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
11. Na terenie OSD obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt 11 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie OSD; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
13. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
14. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
15. Ostatnie wejście do OSD możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
16. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OSD do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OSD oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OSD, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
17. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
18. W budynku OSD oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Oddziału Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Sztuki Nowoczesnej – Pałacu Opatów Muzeum Narodowego
w Gdańsku (dalej: OSN) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OSN.
2. W OSN jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sala na poziomie 0 – maksymalnie 34 osoby,
b) sala na poziomie +1 – maksymalnie 63 osób.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie OSN,
b) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi OSN,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
9. W OSN szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OSN.
11. Na terenie OSN należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
12. Na terenie OSN obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt 12 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie ZB; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
16. Ostatnie wejście do OSN możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
17. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OSN do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OSN oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OSN, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
18. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.

Visiting Rules Department of Modern Art National Museum in Gdańsk during the SARS-CoV-2 pandemic

Besichtigungsordnung für die Abteilung für Moderne Kunst des Nationalmuseums in Gdańsk (Danzig) während der SARS-CoV-2-Epidemie

Правила посещения отделения современного искусства Национального музея в Гданьске во время эпидемии SARS-CoV-2

 

Regulamin zwiedzania Działu NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Dziale NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: NOMUS) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
2. W NOMUS jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sale na poziomie 0 – maksymalnie 34 osoby,
b) sala na poziomie +1 – maksymalnie 46 osób,
c) sala na poziomie +2 – maksymalnie 19 osób.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie NOMUS,
b) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi NOMUS,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
9. W NOMUS szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie NOMUS.
11. Na terenie NOMUS należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
12. Na terenie NOMUS obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt 12 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie NOMUS; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
16. Ostatnie wejście do NOMUS możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
17. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia NOMUS do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie NOMUS oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić NOMUS, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
18. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
19. W budynku NOMUS oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego
w Gdańsku (dalej: OE) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OE.
2. W OE jednocześnie może przebywać nie więcej niż 42 osoby z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sala na poziomie 0 – maksymalnie 6 osób,
b) sala na poziomie +1 – maksymalnie 6 osób,
c) ogród przyoddziałowy – maksymalnie 30 osób.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie OE,
b) zachowania minimum 2 metrów odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi OE,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 2 metrów między zwiedzającymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
9. W OE szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OE.
11. Na terenie OE należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
12. Na terenie OE obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt 12 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie ZB; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
16. Ostatnie wejście do OE możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
17. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OE do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OE oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OE, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
18. Zawiesza się do odwołania oprowadzania indywidualne i grupowe.
19. Zawiesza się do odwołania lekcje muzealne, warsztaty, konferencje, odczyty, koncerty, wernisaże.
20. W budynku OE oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Visiting Rules Department of Ethnography branch of the National Museum in Gdańsk during the coronavirus SARS-CoV-2 epidemic

Besichtigungsordnung der Ethnographie-Zweigniederlassung des Nationalmuseums in Gdańsk während der Epidemie des Coronavirus SARS-CoV-2

Правила посещения отделения этнографии Национального музея в Гданьске во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2

 

Regulamin zwiedzania w czasie trwania epidemii Oddziału Zielonej Bramy i Działu Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Zielonej Bramy i Dziale Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku mieszczących się w budynku przy ul. Długi Targ (dalej: ZB) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do ZB.
2. W ZB jednocześnie może przebywać nie więcej niż 40 osób z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sala na poziomie +1 (301) – maksymalnie 21 osób,
b) sala na poziomie +2 (501) – maksymalnie 13 osób,
c) sala na poziomie +3 (59) – maksymalnie 6 osób,
nie więcej niż 1 os. na 15 m2.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie ZB,
b) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi ZB,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Windą może się poruszać tylko jedna osoba lub osoba niepełnoletnia wraz z opiekunem.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
7. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
8. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
9. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
10. W ZB szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie ZB.
12. Na terenie ZB należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
13. Na terenie ZB obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach,
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej),
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami,
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia,
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
14. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt. 13 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie ZB; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
15. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
16. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
17. Ostatnie wejście do ZB możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
18. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia ZB do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie ZB oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić ZB, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
19. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
20. W budynku ZB oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Visiting Rules Green Gate and Department of Photography branch of the National Museum in Gdańsk

Besichtigungsordnung während der Epidemie der Niederlassung Zielona Brama [Grünes Tor] und der Fotografieabteilung des Nationalmuseums in Gdańsk

Правила посещения отделения «Зеленые ворота» и отделения фотографии Национального музея в Гданьске во время эпидемии

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MHN) odbywa się w dniach i godzinach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy kasie biletowej MHN.
2. W budynkach MHN może przebywać jednocześnie:
a) Dwór – maksymalnie 34 osoby,
b) Wystawy czasowe – maksymalnie 63 osoby,
nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach,
b) zakrycia ust i nosa,
c) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi MHN,
d) przebywania nie dłużej niż 15 minut w każdej z sal.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
9. W MHN szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie MHN.
11. Na terenie MHN należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
12. Na terenie MHN obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt. 12 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie MHN; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
16. Ostatnie wejście do MHN możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
17. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia MHN do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie MHN oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić MHN, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
18. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
19. W budynku MHN oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Visiting Rules Museum of the National Anthem in Będomin during the coronavirus SARS-CoV-2 epidemic

Besichtigungsordnung im Museum der Nationalhymne in Będomin während der Epidemie des Coronavirus SARS-CoV-2

Правила посещения Музея национального гимна в Бендомине отделения Национального музея в Гданьске во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MTS) odbywa się w dniach i godzinach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do MTS.
2. W budynkach MTS może przebywać jednocześnie maksymalnie 23 osoby, nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach,
b) zakrycia ust i nosa,
c) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi MTS,
d) przebywania nie dłużej niż 15 minut w każdej z sal.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach, z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać MTS pod opieką osób pełnoletnich.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
7. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
8. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
9. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
10. W MTS szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne.
11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione na terenie MTS.
12. Na terenie MTS należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
13. Na terenie MTS obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
14. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt. 14 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie MTS; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
15. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
16. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
17. Ostatnie wejście do MTS możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
18. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia MTS do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie MTS oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić MTS.
19. Organizacja wydarzeń dla większych grup (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników, lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) odbywa się wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
20. W budynku MTS oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.
c) Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
e) Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
f) Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
g) Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania: dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Visiting Rules Polish Gentry Museum. Pomeranian Contact Centre with Polish Expatriates in Waplewo Wielkie, branch of the National Museum in Gdańsk during the coronavirus SARS-CoV-2 epidemic

Besichtigungsordnung des Museums der Adelstradition der Pommerischen Kontaktstelle mit Auslandspolen in Waplewo Wielkie, Niederlassung des Nationalmuseums in Gdańsk (Danzig) während der Epidemie des Coronavirus SARS-CoV-2

Правила посещения Музея дворянской традиции. Поморского центра по связям с польскими общинами в Ваплево-Вельке, отделения Национального музея в Гданьске во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2

adminRegulamin zwiedzania