Aktualności

Dotacja celowa na „Zadania administracyjne i związane z konserwacją obiektów zabytkowych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku”

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań administracyjnych i konserwację obiektów zabytkowych muzeum wykona pilne naprawy w oddziałach instytucji, takie jak: wymiany wkładów kominowych, które zostały zlecone w związku z poprzednimi przeglądami, naprawę nieszczelnych rynien oraz ich czyszczenie przed okresem zimowym, naprawę dachów uszkodzonych z powodu trudnych warunków atmosferycznych oraz bieżące konserwacje przestrzeni. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzanych w muzeum przeglądów budowlanych jeden z obiektów zostanie wyposażony w system mierzenia zarysowań budynku, co umożliwi monitorowanie tego procesu. Wykonane zostaną również niezbędne pomiary instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym niezbędne wymiany akumulatorów systemu oraz przeglądy kominiarskie.

Ponadto zrealizowane zostaną zakupy bieżące, w tym sprzętu do przemieszczania ciężkich obiektów muzealnych oraz właściwego oznakowania aparatury przeciwpożarowej, aby móc wypełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzonych kontrolach w muzealnych budynkach. Niezbędnych napraw oraz przeglądów wymaga również flota samochodowa muzeum, obecnie częściowo unieruchomiona. Transporty obiektów muzealnych zlecane firmom zewnętrznym generują dodatkowe koszty dla instytucji.

Przyznana dotacja ma także na celu podniesienie kwalifikacji pracowników muzeum, które w przyszłości przyniosą oszczędności dla instytucji. Pozwoli również doposażyć stanowiska pracy w odpowiedni, ergonomiczny sprzęt, a także zakupić elementy infrastruktury niezbędne dla bezpiecznego przesyłu danych i sprawnej przepustowości sieci internetowej. Nabyta zostanie też licencja oprogramowania umożliwiającego odbywanie spotkań online a systemy bezpieczeństwa zostaną doposażone w niezbędne akumulatory i zasilacze.

Nazwa zadania:
Zadania administracyjne i związane z konserwacją obiektów zabytkowych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 250 000 PLN

flaga i godło Polski

Logotyp MKiDN

adminDotacja celowa na „Zadania administracyjne i związane z konserwacją obiektów zabytkowych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku”