Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: OSD) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OSD.
 2. Osoby do13. roku życia mogą zwiedzać OSD pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OSD.
 8. Na terenie OSD należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie OSD obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych i wymienione w pkt 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie OSD; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do OSD możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OSD do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OSD oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OSD, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
 15. W budynku OSD oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
  4. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  5. Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
  7. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Oddziału Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Sztuki Nowoczesnej – Pałacu Opatów Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: OSN) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OSN.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać OSN pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OSN.
 8. Na terenie OSN należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie OSN obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie OSN; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do OSN możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OSN do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OSN oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OSN, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.

 

Regulamin zwiedzania Działu NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki i Działu Gdańskiej Galerii Fotografii Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Dziale NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki i Dziale Gdańskiej Galerii Fotografii Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: NOMUS) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać NOMUS pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie NOMUS.
 8. Na terenie NOMUS należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie NOMUS obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie NOMUS; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do NOMUS możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia NOMUS do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie NOMUS oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić NOMUS, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
 15. W budynku NOMUS oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
  4. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  5. Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
  7. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: OE) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do OE.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać OE pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie OE.
 8. Na terenie OE należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie OE obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie OE; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do OE możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OE do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie OE oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić OE, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.

 

Regulamin zwiedzania Oddziału Zielonej Bramy

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Zielonej Bramy odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do ZB.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać ZB pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie ZB.
 8. Na terenie ZB należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie ZB obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach,
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej),
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami,
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia,
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt. 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie ZB; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do ZB możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia ZB do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie ZB oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić ZB, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
 15. W budynku ZB oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
  4. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  5. Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
  7. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MHN) odbywa się w dniach i godzinach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy kasie biletowej MHN.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać MHN pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie MHN.
 8. Na terenie MHN należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie MHN obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt. 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie MHN; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do MHN możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia MHN do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie MHN oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić MHN, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
 15. W budynku MHN oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
  4. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  5. Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
  7. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku

 1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MTS) odbywa się w dniach i godzinach wymienionych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się przy kasie biletowej MTS.
 2. Osoby do 13. roku życia mogą zwiedzać MTS pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 4. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w szatni czy na terenie MTS.
 8. Na terenie MTS należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pracowników ochrony.
 9. Na terenie MTS obowiązują następujące zakazy:
  1. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  3. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  6. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  7. wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
  8. fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia;
  9. głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  i wymienione w pkt. 10 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie MTS; w szczególnych przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Ostatnie wejście do MTS możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
 14. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia MTS do godziny zamknięcia obowiązującej w tym oddziale. Zamknięcie MTS oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić MTS, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
 15. W budynku MTS oraz na terenie wokół budynku, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby objęte monitoringiem wizyjnym mają prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych MNG na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunek) jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.
  4. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  5. Rejestrowane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
  7. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz żądania dostępu do nich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na techniczne ograniczenia monitoringu wizyjnego nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zapewnić realizację ww. praw. Ponadto osoby objęte monitoringiem mają prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Regulamin Fotografowania i filmowania w Muzeum Narodowym w Gdańsku

 1. W Muzeum Narodowym w Gdańsku w trakcie zwiedzania możliwe jest bezpłatne fotografowanie i filmowanie w celach prywatnych (amatorskich) do celów osobistych.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może jednak utrudniać zwiedzania innym osobom ani wyrządzać szkody Zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych – a w szczególności wizerunku).
 3. W pomieszczeniach, ze względu na wymogi konserwatorskie, zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów (podłogowych oraz ręcznych – tzw. ,,kijów” do selfie).
 4. Zabrania się wykonywania zdjęć pozowanych z udziałem osób i przedmiotów w odległości mniejszej niż 1 metr (sł. jeden metr) od zabytku.
 5. Dyrektor Muzeum może ograniczyć lub całkowicie zakazać wykonywania fotografii, realizacji filmowych itp. które mogłyby naruszyć interesy majątkowe właścicieli eksponatów, naruszyć bezpieczeństwo eksponatów lub bezpieczeństwo Muzeum.
 6. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych Zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
 7. Zabrania się fotografowania i filmowania pracowników Muzeum obecnych na ekspozycji.

Regulamin Fotografowania i filmowania do celów komercyjnych i profesjonalnych

 1. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum. Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek na piśmie (załącznik nr 1) lub w formie elektronicznej celem uzyskania ewentualnej zgody i przygotowania umowy.
 2. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych i profesjonalnych (publikacje, reportaże, realizacje konkursowe, reklama, okolicznościowe sesje zdjęciowe – np. ślubne, pamiątkowe itp.) są odpłatne zgodnie z cennikiem (załącznik nr 2).
 3. Opłaty ponoszone z tytułu fotografowania i filmowania nie zwalniają z obowiązku wykupienia biletu wstępu.
 4. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych powinno się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uwzględnieniem zarezerwowanych terminów zwiedzania dla grup.
 5. Wykonywanie na terenie Muzeum zdjęć i realizacji filmowych, sesji fotograficznych, sesji filmowych z wykorzystaniem dodatkowych akcesoriów takich jak np. stroje, przedmioty stylizowane, rekwizyty itp. wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, określającej m.in. formalne i finansowe warunki takich realizacji.
 6. Sesje fotograficzne i filmowe odbywają się przy obecności pracownika Muzeum.
 7. W trakcie sesji fotograficznych dopuszcza się możliwość wykorzystywania eksponatów jako tła do aranżacji zdjęć w pomieszczeniach, z wyłączeniem obiektów delikatnych i wrażliwych na uszkodzenia (porcelana, szkło, tkaniny, papier, skóra). W takim przypadku każdorazowo wymagana jest zgoda Dyrektora Muzeum i odrębne ustalenia formalne.
 8. Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za ewentualne szkody powstałe z ich winy na terenie Muzeum.
 9. Wykorzystanie wizerunku i logo Muzeum w materiale zdjęciowym i filmowym jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Muzeum cennikiem lub wskazaniem Muzeum.

Załącznik nr 1

 1. Wniosek należy złożyć minimum 7 dni przed zaplanowanym działaniem na adres:
  Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
  lub mailowo na info@mng.gda.pl
 2. Wniosek powinien zawierać:
  – imię nazwisko i/lub nazwę firmy NIP,
  – miejsce fotografowania/filmowania (i obiekt),
  – propozycje terminu wraz z godzinami,
  – ile osób będzie brało udział w sesji,
  – czy będą używane statywy, czy zdjęcia/filmy będą wykonywane przy dodatkowym źródle światła lub z użyciem flesza,
  – cel fotografowania/filmowania,
  – dane do kontaktu: telefon oraz e-mail.

Załącznik nr 2

Cennik

 1. Opłata do 1 godziny fotografowania i filmowania do celów komercyjnych i profesjonalnych na terenie każdego oddziału i działu Muzeum Narodowego w Gdańsku wynosi 250 zł brutto.
 2. Za każdą dodatkową godzinę należy dopłacić 200 zł brutto.
adminRegulamin zwiedzania