LOOKING THROUGH OBJECTS. WOMEN IN CONTEMPORARY POLISH DESIGN

Kiedy: 17 czerwca – 25 września 2022
Wernisaż: 16 czerwca 2022 g. 18:00
Gdzie: Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie; ETDM, Lai 17, 10133 Tallinn
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Partnerzy: Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie, Uniwersytet SWPS, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie
Kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi

Projekt „Looking Through Objects” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca”

Kontakt: Paulina Szwaj, p.szwaj@mng.gda.pl; +48 058 301 70 61 w. 224

Wystawa Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design prezentowała sylwetki 16 polskich projektantek działających na pograniczu designu produktowego, kolekcjonerskiego, rzemiosła i sztuki. Założeniem kuratorów była nie tylko prezentacja prac projektantek, ale także zbudowanie wrażenia realnego kontaktu, spotkania z autorką każdego z obiektów. Przedmiotowi towarzyszył wielkoformatowy portret autorki w studio oraz zdjęcia z pracowni, ukazujące warsztat pracy i narzędzia. Kuratorzy przeprowadzili wywiady z projektantkami, cytaty z tych rozmów towarzyszą prezentacji. Zwiedzający może mieć wrażenie, że odwiedził projektantkę w pracowni i spędził tam chwilę na rozmowie o jej pracy i istocie designu.

Oglądając projekty i „słuchając” autorek poznajemy rożne metody i postawy twórcze. Część projektantek realizuje komercyjne zamówienia, inne używają designu jako odpowiedzi na problemy współczesnego świata. Dla niektórych obiekt użytkowy jest po prostu formą artystycznej wypowiedzi.

Projekt Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design został wymyślony jako wystawa podróżująca promująca polskie wzornictwo, której towarzyszyć będą siostrzane ekspozycje poświęcone kobietom projektantkom kraju-gospodarza. Estonia jest pierwszym partnerem projektu. Stąd też w Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie będzie można obejrzeć dwie wystawy: jedną poświęconą polskim projektantkom i drugą estońskim. Pierwszą przygotowało Muzeum Narodowe w Gdańsku, a drugą miejscowe Muzeum. Opierają się one na tej samej koncepcji, prezentującej nie tylko obiekty, ale także przybliżającej postaci samych projektantek, ich środowisko pracy i przemyślenia na temat twórczości. Koncepcja ta daje nie tylko możliwość uzyskania wglądu w scenę projektową Polski i Estonii, ale także porównania tych krajów i ich środowisk twórczych.

Projektantki z Polski: Agnieszka Aleksandra Bar, Alicja Bielawska, Alicja Patanowska, Anna Bera, Izabela Sroka & Julia Cybis, Justyna Popławska, Karina Marusińska, Karina Królak & Patrycja Smirnow, Magda Jurek, Maja Ganszyniec, Malwina Konopacka, Maria Jeglińska, Megi Malinowsky, Monika Patuszyńska, Róża Brito, Wiktoria Szawiel

Wystawa Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design powstała w ramach realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku projektu „Looking Through Objects” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Inspirująca”.

 

Koordynacja projektu: Muzeum Narodowe w Gdańsku – Agata Abramowicz, Gabriela Brdej, Emilia Pawłusz
Identyfikacja wizualna i projekt graficzny wystawy: Kasia Kubicka
Projekt wystawy: Dominika Janicka

 

 

TEKST KURATORSKI

Gian Luca Amadei, Agnieszka Jacobson-Cielecka

Design mieści się na przecięciu sztuki, rzemiosła i przemysłu. Tak rozumiane wzornictwo, odzwierciedla zmiany kulturowe, społeczne i gospodarcze na przestrzeni lat. W tych zmianach w coraz większym stopniu uczestniczą kobiety, które dawniej widziane jako wspierające projektantów muzy i dziś stały się aktywnymi i niezależnymi uczestniczkami sceny projektowej, twórczyniami postaw i przedsiębiorczyniami. W ciągu ostatnich 10 lat, uważność i kompleksowe, holistyczne myślenie, zyskały rangę kluczowych jakości w działaniach projektowych – zastępując efektowne i sezonowe wzornictwo, które obserwowaliśmy w przeszłości.

Narracja wystawy Looking Through Objects skupia się na kobietach – polskich projektantkach działających w kraju i za granicą. Punktem wyjścia jest kuratorski wybór obiektów dających wgląd w zachodzące w Polsce przemiany. Polskie projektowanie jest dziś obecne na scenie europejskiej bez tradycyjnych przedrostków określających rodowód „wschodnioeuropejski” czy „środkowoeuropejski”. Jeszcze 10 lat temu Polska nie funkcjonowała jako marka projektowa, była jedynie znanym podwykonawcą dla globalnych marek projektowych. Obecnie jest postrzegana jako ceniony partner projektowy, biznesowy i strategiczny, który umie połączyć wysoką jakość designu i rozsądne ceny.

Wybraliśmy szesnaście projektantek i zaprojektowanych przez nie obiektów. Z każdą z nich spotykaliśmy się kilkakrotnie, rozmawiając o ich inspiracjach i twórczych procesach, indywidualnych strategiach i relacji z materią. Chcieliśmy zrozumieć ich wpływ na zmiany zachodzące w polskim designie. Spotykając się z projektantkami mieliśmy świadomość, że Polska[*] ma długą, wciąż nieopowiedzianą historię kobiet, które odcisnęły piętno na historii i rozwoju designu.

Patrząc poprzez przedmioty (tytułowe Looking through objects) możemy obserwować zarówno społeczne i kulturowe tło ich powstawania, ale też indywidualne historie projektantek. Prezentowane obiekty należą do różnych kategorii: od seryjnej produkcji przemysłowej po kolekcjonerskie unikaty. Obserwujemy różnorodne postawy projektantek, od kreowania pragmatycznych opartych na briefie procesów, po artystyczne, intuicyjne poszukiwania twórczej wolności. Niektóre autorki ręcznie, rzemieślniczo wykonują swoje obiekty, inne głównie zarządzają procesami produkcyjnymi na ich różnych etapach. Niektóre rozwiązują problemy, inne je obserwują i wskazują. Niekiedy to procesy artystyczne stają się siłą napędową dla produkcji przemysłowej, czasami jest odwrotnie. Różnorodność strategii twórczych pokazuje nam, że sztuka, rzemiosło, technologia, które chętnie oddzielamy od siebie są w istocie połączone i mogą współistnieć w jednym projekcie. Design staje się katalizatorem dla sztuki, rzemiosła i przemysłu, a jednocześnie środkiem wyrazu indywidualnych, kreatywnych wyborów autorek.

 

O KURATORACH

Agnieszka Jacobson-Cielecka, kuratorka wielu wystaw promujących polski i europejski design, krytyczka designu. Wykłada w School of Form, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Gian Luca Amadei, autor książek i dziennikarz zajmujący się projektowaniem i architekturą, badacz, wykładowca Royal College of Art w Londynie.

Dario Lombardi, niezależny fotograf z Wiednia.

 

_________________________

[*]Kontekstem wystawy jest podróż przez polską scenę designu, którą dziennikarz Gian Luca Amadei i fotograf Dario Lombardi odbyli 10 lat temu. Ich projekt zakończył się publikacją książki Discovering Women in Polish Design. Agnieszka Jacobson-Cielecka była jedną z bohaterek tej publikacji.

Dziesięć lat później Dario i Gian Luca wrócili do Polski. Tym razem wspólnie z Agnieszką, która była przewodniczką po polskiej scenie projektowej i partnerką projektu Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design

 


 

LOOKING THROUGH OBJECTS. WOMEN IN CONTEMPORARY POLISH DESIGN

Dates: 17 June – 25 September 2022
Opening: 16 June 2022 @ 18:00
Venue: ETDM Estonian Museum of Applied Art and Design, Lai 17, 10133 Tallinn
Organiser: National Museum in Gdańsk
Partners: Estonian Museum of Applied Art and Design, SWPS University, Polish Embassy in Tallinn
Curators: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi

The Looking Through Objects project is co-financed by the Polish Minister of Culture and National Heritage under the Inspiring Culture programme

Contact: Paulina Szwaj, p.szwaj@mng.gda.pl; +48 58 301 70 61 ext. 224

The Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design presents the profiles of 16 Polish female designers working at the intersection of product design, collector’s design, handicraft and art. The curators’ idea is not only to show the designers’ work but also to build a feeling of actual contact with the artist behind each exhibit. The object is accompanied by a large portrait of the artist at her studio and photographs showing her workplace and tools. The curators interviewed the designers; quotes from these conversations accompany the presentations. The visitor may feel that they have visited the designer at her studio and spent some time there to talk about her work and the essence of design.

We can learn about different artistic methods and approaches by looking at the designs and “listening” to the designers. Some of the designers carry out commercial commissions; others use design as an answer to the problems of the contemporary world. For others still, a utilitarian object is simply a form of artistic expression.

The Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design project was conceived as a travelling exhibition to promote Polish design accompanied by sister exhibitions dedicated to women designers from the host country. Estonia is the first project partner. Therefore, there will be two exhibitions at the Estonian Museum of Applied Art and Design: one dedicated to Polish and the other to Estonian female designers. The first has been prepared by the National Museum in Gdańsk, the latter by the local Museum. They are based on the same concept to present not only objects but also the figures of the designers themselves, their working environment and musings about art. This concept not only provides an opportunity for insight into the Polish and Estonian design scenes but also to compare these countries and their artistic milieus.

Polish female designers: Agnieszka Aleksandra Bar, Alicja Bielawska, Alicja Patanowska, Anna Bera, Izabela Sroka & Julia Cybis, Justyna Popławska, Karina Marusińska, Karina Królak & Patrycja Smirnow, Magda Jurek, Maja Ganszyniec, Malwina Konopacka, Maria Jeglińska, Megi Malinowsky, Monika Patuszyńska, Róża Brito, Wiktoria Szawiel

The Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design exhibition was produced under the Looking Through Objects project by the National Museum in Gdańsk, co-financed by the Polish Minister of Culture and National Heritage under the Inspiring Culture programme.

Project co-ordination: National Museum in Gdańsk – Agata Abramowicz, Gabriela Brdej, Emilia Pawłusz
Exhibition visual identity and graphic layout: Kasia Kubicka
Exhibition design: Dominika Janicka

CURATORIAL TEXT
Gian Luca Amadei, Agnieszka Jacobson-Cielecka

Design is a discipline located at the junction of art, craft and industry. From this point of view, design has mirrored cultural, societal and economic change over time. Women’s influence and contributions to these transformations have been growing. Today, they play the roles of active protagonists, independent players, thinkers and entrepreneurs rather than designers’ muses and supporters. Over the last decade, mindfulness and holistic thinking have become essential characteristics of design processes, more than the spectacular, short-term performance qualities of design that we have seen in the past. Over the last decade, mindfulness and holistic thinking have become essential characteristics of design processes, replacing spectacular, short-term design that we have seen in the past.

The narrative of Looking Through Objects focuses on women, Polish designers, acting locally and internationally. The starting point is a curated selection of design objects that offer an insight into the ongoing transformations taking place in Poland. Polish design has become integrated into the European scene without the traditional ‘Eastern European’ or ‘Central European’ designer prefixes.

As recently as ten years ago, Poland did not exist as a design brand but was still just a well-known subcontractor for global design brands. It didn’t exist as a design brand in itself. Today it is recognised as a strategic design and business partner combining high design quality and reasonable prices. We have selected sixteen female designers and the objects they have designed. We met each of them on several occasions and discussed their inspirations and processes, individual strategies and approaches to the material. We wanted to understand their influence and their contribution to change. When meeting with the designers, we already knew that Poland[*] has a long-lasting yet untold history of female designers who have made their mark in the history and development of design.

By looking through objects, we can observe their social and cultural background, but we can also learn the individual stories of designers. The items on display belong to different categories, from serial industrial production to unique collector’s items. We can see the diverse approaches of the designers, from pragmatic processes derived from briefs to artistic, intuitive search for the space for creative freedom. Some designers craft their objects by hand; others mainly manage various stages of production processes. Some are problem solvers; others observe them and indicate them. Sometimes artistic processes drive serial industrial production and sometimes vice versa. The diversity of these creative strategies tells us that art, craft, and technology, which we readily separate from each other, are in fact interconnected and are all able to co-exist simultaneously in one project. Design is a catalyst for art, crafts and industry to manifest the individual creative choices of the authors.

ABOUT THE CURATORS
Agnieszka Jacobson-Cielecka, curator of many exhibitions promoting Polish and European design, design critic. She is a lecturer at the School of Form, SWPS University in Warsaw.

Gian Luca Amadei, author of books and journalist who deals with design and architecture, researcher, lecturer at the Royal College of Art in London.

Dario Lombardi, independent photographer from Vienna.

_________________________

[*]The exhibition’s context is a trip through the Polish design scene that journalist Gian Luca Amadei and photographer Dario Lombardi took ten years ago. Their project resulted in the book Discovering Women in Polish Design. Agnieszka Jacobson-Cielecka was one of the book’s protagonists.

Ten years later, Dario and Gian Luca returned to Poland. This time together with Agnieszka, who was a guide to the Polish designer scene and a partner of the Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design project.

 


Data

17 cze 2022 - 25 wrz 2022

Lokalizacja

Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie; ETDM, Lai 17, 10133 Tallinn

Informacje

Godziny otwarcia

10:00 - 17:00
Wtorek-Piątek
10:00 - 15:00
Sobota
Nieczynne -
Niedziela, Poniedziałek