Schronienie: dobrostan

For English scroll down 

Czas trwania wystawy: 26.10.2023–1.09.2024
Wernisaż: 26.10.2023, godz. 18:00
Miejsce: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 

Ochronimy tylko to, co kochamy; kochamy tylko to,
co rozumiemy; zrozumiemy tylko to, czego nas nauczono

Baba Dioum, senegalski działacz na rzecz ochrony przyrody

Schronienie to przestrzeń spokoju i harmonii. Miejsce bezpieczne i wspólne, gościnne i przyjazne. Gniazdo, o które dbamy. Azyl, którym się opiekujemy. Schronieniem jest nasz dom, rodzina, najbliższa wspólnota, otaczająca nas natura, nasza planeta. Schronieniem jest nasze ciało. W czasach gwałtownych zmian szczególną wartość ma pytanie o to, jak przywrócić równowagę i ocalić to, co dla nas najważniejsze. Jak ochronić schronienie?

Wystawa „Schronienie: dobrostan” jest podsumowaniem dwuletniego międzynarodowego projektu artystyczno-edukacyjnego „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”. Jest to próba utworzenia otwartej i kreatywnej przestrzeni, która łączy świat kultury ze światem natury, świat ludzi ze światem istot nie-ludzkich – roślin i zwierząt, świat nauki ze światem sztuki. To opowieść o dziedzictwie kulturowym i naturalnym oraz o zmianach klimatycznych i poszukiwaniu metod reagowania na nie, opartych na wiedzy dawnych pokoleń, współczesnej nauce, sztuce i edukacji. To także opowieść tym, co nas łączy w wielokulturowym świecie – o spotkaniu przy wspólnym stole.

Sercem projektu jest interdyscyplinarna twórcza współpraca. Scenariusz wystawy powstał dzięki współpracy z Partnerami Projektu z Norwegii, Islandii i Polski oraz wsparciu merytorycznemu badaczek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do stworzenia wystawy zaprosiliśmy grono międzynarodowych ekspertów/ekspertek z zakresu ekologii, antropologii kultury i etnografii, edukatorów/edukatorek z miejskiego Teatru Miniatura, projektantów ze studia architektoniczno-badawczego Centrala, a także artystów/artystek norweskich – z Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) z Trondheim, niemieckich i polskich. Temat projektu zainspirował studentów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydziału Rzeźby i Intermediów oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bohaterami wystawy są także: budynek spichlerza, otaczający go park, etnograficzna kolekcja stała muzeum oraz rzeźby ludowych twórców z Pomorza. Spichlerz Opacki zmienił się w miejsce, w którym pamięć o przeszłości inspiruje do działań na rzecz przyszłości, a czuła obserwacja natury daje impuls do aktywnego działania na rzecz ochrony naszego wspólnego dobrostanu.

Do aktywnego i uważnego odkrywania wystawy „Schronienie: dobrostan” zapraszamy także dzieci z rodzinami. Edukacyjna ścieżka zwiedzania została stworzona przez zespół edukacji Miejskiego Teatru Miniatura. 

Pobierz ścieżkę edukacyjną ➡ Ścieżka edukacyjna do wystawy Schronienie Dobrostan (PDF / 610 KB)

Zespół kuratorski: Anna Ratajczak-Krajka, Urszula Kokoszka, Gabriela Brdej, Waldemar Elwart
Współpraca kuratorska i ekspercka: dr Zofia Boni, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska
Wsparcie merytoryczne: Małgorzata Dubasiewicz, Ewa Gilewska
Teksty eksperckie: dr Zofia Boni, prof. dr Dominik Collet (UiO), Aleksandra Dzik, mgr Karolina Echaust, dr Małgorzata Kowalska, dr Marcin Krassowski, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, prof. UAM dr hab. Izabela Main, Joanna Paniec, dr Ruta Śpiewak
Teksty etnograficzne: prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska
Artyści i artystki: Eva Ballo & Inga Skålnes, Ludomir Franczak, Linn Halvorsrød, Agnieszka Kurkowska, Pål Lersveen, Florian Tuercke, Anita Wasik, Leiken Vik
Projekt aranżacji: CENTRALA (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz)
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Anita Wasik
Redakcja i korekta tekstów w języku polskim: Agnieszka Kwaterska, Irena Piecha / e-DYTOR
Redakcja i korekta tekstów języku angielskim: Anna Moroz-Darska
Prace rzeźbiarskie: Stanisław Śliwiński
Koordynacja prac konserwatorskich: Cátia Viegas Wesołowska
Produkcja wystawy: MADOX Tomasz Wiśniewski
Promocja i komunikacja: Urszula Kokoszka, Paulina Szwaj
Współpraca: Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy projektu:
Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) z Uniwersytetu w Oslo (UiO) (Norwegia)
Arktyczny Uniwersytet Norweski w Tromsø (UiT) (Norwegia)
The Norwegian House – Regional museum of Snæfellsnes (Dom Norweski – muzeum regionu Snæfellsnes) (Islandia)
Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK) (Stowarzyszenie artystów wizualnych z Trøndelag) (Norwegia)
The Multicultural Council of Akureyri (Biuro ds. Wielokulturowości w Akureyri) (Islandia)
Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku (Islandzkie Centrum Praw Człowieka w Reykiawiku) (Islandia)
Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku

pasek logotypów do wystawy schronienie

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Shelter: wellbeing

 

Exhibition time: 26.10.2023–1.09.2024
Exhibition opening: 26.10.2023, 6 pm.
Ethnographic Collection of the National Museum in Gdańsk

“We will conserve only what we love;
we will love only what we understand
and we will understand only what we are taught.”

Baba Dioum, Senegalese wildlife conservationist

A shelter is a space of peace and harmony. A place that is safe and shared, welcoming and friendly. A nest we care for. An asylum that we look after. A shelter is our home, our family, our immediate community, the nature around us, our planet. The shelter is our body. In times of rapid change, the question of how to restore balance and save what is most important to us is of particular value. How do we protect the shelter?

The exhibition 'Shelter: wellbeing’ is the conclusion of the two-year international art and education project 'Shelter – Climate, Migration, Heritage’. It is an attempt to create an open and creative space that links the world of culture with the world of nature, the world of humans with the world of non-human beings – plants and animals, the world of science with the world of art. It is a story about cultural and natural heritage and about climate change and the search for methods of responding to it, based on the knowledge of past generations, contemporary science, art and education. It is also a story about what brings us together in a multicultural world – meeting at the common table.

At the heart of the project is interdisciplinary creative collaboration. The exhibition scenario was developed in cooperation with Project Partners from Norway, Iceland and Poland, and with the substantive support of researchers from Adam Mickiewicz University in Poznań. To create the exhibition, we invited a group of international experts in ecology, cultural anthropology and ethnography, educators from the City Miniatura Theatre, designers from the architecture and research studio Centrala, and Norwegian artists from Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) in Trondheim, German and Polish. The theme of the project inspired students from the Faculty of Architecture at the Gdansk University of Technology, the Faculty of Sculpture and Intermedia and the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Gdansk, the Faculty of Ethnology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. The exhibition also features the granary building, the surrounding park, the museum’s ethnographic permanent collection and sculptures by Pomeranian folk artists. Abbots’ Granary has been transformed into a place where remembrance of the past inspires action for the future, and sensitive observation of nature gives the impulse to actively work to protect our common wellbeing.

Curatorial team: Anna Ratajczak-Krajka, Urszula Kokoszka, Gabriela Brdej, Waldemar Elwart
Substantive and expert collaboration: dr Zofia Boni, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska
Substantive support: Małgorzata Dubasiewicz, Ewa Gilewska
Expert texts: dr Zofia Boni, prof. dr Dominik Collet (UiO), Aleksandra Dzik, mgr Karolina Echaust, dr Małgorzata Kowalska, dr Marcin Krassowski, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, prof. UAM dr hab. Izabela Main, Joanna Paniec, dr Ruta Śpiewak
Ethnographic texts: prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska
Artists: Eva Ballo & Inga Skålnes, Ludomir Franczak, Linn Halvorsrød, Agnieszka Kurkowska, Pål Lersveen, Florian Tuercke, Anita Wasik, Leiken Vik
Exhibition design: CENTRALA (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz)
Visual identity and graphic design: Anita Wasik
Edition and proofreading of texts in Polish: Agnieszka Kwaterska, Irena Piecha / e-DYTOR
Edition and proofreading of texts in English: Anna Moroz-Darska
Sculptural works: Stanisław Śliwiński
Coordination of conservation works: Cátia Viegas Wesołowska
Exhibition production: MADOX Tomasz Wiśniewski
Promotion and communication: Urszula Kokoszka, Paulina Szwaj
Collaboration: Department of Anthropology and Ethnology of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, Faculty of Sculpture and Intermedia of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Faculty of Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

 

The Exhibition is organised as a matter of a project „Shelter – Climate, Migration, Heritage”, co-financed under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of the Programme „Culture”, Outcome 2 “Access to culture and art improved”.

Together we are working towards a green, competitive and inclusive Europe.

Co-funded by the Minister of Culture and National Heritage.

Project partners:
Oslo School of Environmental Humanities University in Oslo (UiO) (Norway)
Arctic University of Norway in Tromsø (UiT) (Norway)
The Norwegian House – Regional museum of Snæfellsnes (Iceland)
Trøndelag Bildende Kunstnere in Trondheim (TBK) (Norway)
The Multicultural Council of Akureyri (Iceland)
Icelandic Human Rights Centre in Reykjavik (Iceland)
Miejski Teatr Miniatura (‘Miniatura’ City Theatre) in Gdańsk

 

 


Data

26 paź 2023 - 01 wrz 2024

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii w Gdańsku
ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

10:00 - 17:00
Wtorek-Niedziela
Nieczynne -
Poniedziałek