Sibylle Bergemann. Fotografie

Obejrzyjcie filmową relację z otwarcia wystawy

For English scroll down / Україномовна версія нижче

Wystawa przygotowana we współpracy z ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst) oraz Goethe-Institut.

Wystawa „Sibylle Bergemann. Fotografie” to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek ostatnich kilku dekad. Jej bogaty dorobek znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako pierwsze w naszym kraju, przedstawi publiczności tę wybitną artystkę w monograficznym ujęciu.

Bergemann wypowiadała się w wielu dziedzinach fotografii: modowej, portretowej, reportażowej, esejach fotograficznych oraz krajobrazach miejskich i wiejskich. Jej różnorodne i ponadczasowe prace są świadectwem wyjątko­wej wrażliwości obrazowej, zaangażowania i empatii. Ważną grupę stanowią prace związane z czasem transformacji Wschodnich Niemiec, poszukiwaniem śladów pozostawionych przez tętniące niegdyś życiem miejsca. Umiejętność dostrzegania różnorodności i specyfiki miast widoczna jest w scenach z życia miejskiego takich metropolii jak Nowy Jork, Paryż, Tokio czy Sao Paulo. Za to w Afryce i na Bliskim Wschodzie artystka fotografowała codzienne życie płynące między tradycyjną kulturą a początkiem globalizacji, bez uciekania się do stereotypów.

W twórczości Bergemann przeważają czarno-białe fotografie ukazujące codzienne życie we wschodnich Niemczech, okres transformacji oraz późniejsze, przedstawiające w formie reportaży Nowy Jork, Tokio, Paryż i São Paulo. Po roku 1990, kiedy w ramach zleceń dla magazynu „Geo” artystka podróżowała przez Afrykę i Azję, dominująca stała się fotografia barwna.

Sibylle Bergemann urodziła się w 1941 roku w Berlinie, mieszkała i tworzyła w jego wschodniej części, zmarła w Margaretenhof (Brandenburgia) w 2010 roku. W latach 1965–1967 pracowała w redakcji czasopisma „Das Magazin”. Praktykę fotograficzną rozpoczęła w 1966 roku u Arno Fischera, jednego z najbardziej cenionych nauczycieli fotografii w Niemczech Wschodnich. Samodzielnie jako fotografka mody zaczęła pracować w 1967 roku dla magazynu „Sibylle”. Bergemann miała zasadniczy wpływ na styl i estetykę fotografii modowej w tym czasopiśmie. Jej zdjęcia ukazywały się także w innych wschodnioniemieckich magazynach, między innymi w tygodniku „Der Sonntag” (od 1969) i „Das Magazin” (od 1973). W 1990 roku współtworzyła agencję Ostkreuz zajmującą się fotografią dokumentalną (dziś jedną z najwybitniejszych w Niemczech). W 1994 roku została członkinią Akademie der Künste w Berlinie.

Prace Bergemann publikowane były w krajowych i międzynarodowych gazetach oraz czasopismach, jak „Die Zeit”, „Der Spiegel”, „Stern”, „The New York Times” i „Geo”. Jej fotografie znajdują się w kolekcjach licznych muzeów, między innymi: Museum of Modern Art, Nowy Jork; Art Collection Deutsche Börse, Frankfurt nad Menem; Berlinische Galerie, Niemieckie Muzeum Historyczne, Niemiecki Bundestag, Berlin; Centre régional de la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Joshua P. Smith Collection, Waszyngton; Kolekcja F. C. Gundlacha, Hamburg.

Na wystawie pokazane zostaną 133 fotografie podzielone na 12 tematycznych grup: Fabryka Snów, Kobiety, Dziewczynki, Z dala od domu, Miejsca, Moda, Pomnik, Sala Balowa Clärchens, Przeobrażeni, Berlin, Afryka – Arabia, Polaroidy.

Dziękujemy Alexandrowi Lisewskiemu z berlińskiego biura IFA za pracę włożoną w organizację wystawy a także kuratorowi Matthiasowi Flügge za merytoryczną opiekę nad tym projektem. Wystawa nie doszłaby do skutku bez wsparcia, jakiego udzielił nam Instytut Goethego w Warszawie. Za pomoc dziękujemy również Friedzie von Wild i Lily von Wild – córce i wnuczce artystki, które sprawują troskliwą pieczę nad spuścizną Sibylle Bergemann.

Kuratorzy: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Projekt aranżacji i opracowanie graficzne: Dominika Gzowska
Realizacja i montaż: Dział Infrastruktury MNG, koordynacja: Paweł Powirski
Promocja: Oliwia Szepietowska
Edukacja: Barbara Czarnek-Plasota
Partnerzy: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Patronat honorowy: Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku
Patronat medialny: Magazyn SZUM, Magazyn LINIA, trójmiasto.pl, gdansk.pl

Wystawa ze zbiorów ifa (Instytutu Stosunków Międzynarodowych) www.ifa.de.

pasek logotypów: MKiDN, MNG, ifa, Goethe Insitut Polska, Magazyn SZUM, Magazyn LINIA, Trójmiasto.pl, Gdańsk.pl

 


HARMONOGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE:

LUTY:
04.02.2023, sobota, godzina 13.00, Oprowadzanie kuratorskie, Małgorzata Ruszkowska (MNG) i Matthias Flügge (ifa)
25.02.2023, sobota, godzina 13.00, Oprowadzanie po wystawie w języku ukraińskim, Olga Gulińska


MARZEC:
11.03.2023, sobota, godzina 13.00, Oprowadzanie po wystawie z audiodeskrypcją, Dorota Brzezińska
18.03.2023, sobota, godzina 10.00-16.00, Foto-warsztat dla młodzieży (13+), Bartek Bańka

19.03.2023, niedziela, godzina 13.00, Oprowadzanie kuratorskie dla Generacji 60+, Małgorzata Ruszkowska (MNG)


KWIECIEŃ:
01.04.2023, sobota, godzina 13.00, Oprowadzanie po wystawie w języku angielskim, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (MNG)
02.04.2023, niedziela, godzina 13.00, Oprowadzanie kuratorskie, Małgorzata Ruszkowska (MNG)
16.04.2023, niedziela, godzina 13.00, Oprowadzanie w Polskim Języku Migowym, Joanna Olejnik


MAJ:
03.05.2023, środa, godzina 13.00, Oprowadzanie kuratorskie, Małgorzata Ruszkowska (MNG)
07.05.2023, niedziela, godzina 13.00, Albumy – warsztaty introligatorskie dla Generacji 60+, Noemi Etush (MNG). Warsztaty odbędą się w Oddziale Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  • uczestnictwo w oprowadzaniach kuratorskich jest w cenie biletu wstępu; oprowadzanie dla Generacji 60+ bilet w cenie 1 zł,
  • na oprowadzania po wystawie zapisy nie obowiązują 
  • na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona: zapisy@mng.gda.pl lub +58 301 70 61 w. 216 (w godz. 8.00-16.00).

 


Sibylle Bergemann. Photographs

TIME: 3 February – 4 June 2023
PLACE:
National Museum in Gdańsk – Green Gate (Zielona Brama), Długi Targ 24

Exhibition prepared in collaboration with ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst) and the Goethe-Institut.

The Sibylle Bergemann. Photographs exhibition reviews the work of one of the most interesting German photographers of the last few decades. Her rich oeuvre has already found its place in the leading collections of modern art in Germany and worldwide. So far, however, it has not been widely presented in Poland. The National Museum in Gdańsk, as the first in our country, will present this outstanding artist to the public with a monographic approach.

Bergemann has expressed herself in many fields of photography: fashion, portraits, reportage, photo essays and urban and rural landscapes. Her diverse and timeless works are a testament to exceptional image sensitivity, commitment and empathy. A significant group of works is related to the time of transformation in East Germany, the search for traces left by places once teeming with life. The ability to notice the diversity and specificity of cities is visible in scenes from urban life in such metropolises as New York, Paris, Tokyo or Sao Paulo. In Africa and the Middle East, on the other hand, the artist photographed everyday life flowing between traditional culture and the beginning of globalisation without resorting to stereotypes.

Bergemann’s work is dominated by black and white photographs showing everyday life in eastern Germany, the transformation period and later, reporter presentations of New York, Tokyo, Paris and São Paulo. After 1990, when the artist travelled through Africa and Asia commissioned by Geo magazine, colour photography became prevalent.

Sibylle Bergemann was born in 1941 in Berlin, lived and worked in its eastern part, and died in Margaretenhof, Brandenburg, in 2010. From 1965 to 1967, she worked in the editorial office of Das Magazin. She began her photography practice in 1966 with Arno Fischer, one of East Germany’s most respected photography teachers. Bergemann started working as a fashion photographer in 1967 for Sibylle magazine, where she had a fundamental influence on its style and aesthetics of fashion photography. Her photos also appeared in other East German magazines, including the weekly Der Sonntag (from 1969) and Das Magazin (from 1973). In 1990, she co-founded the Ostkreuz documentary photography agency (today one of the most outstanding in Germany). In 1994 Sibylle Bergemann became a member of the Akademie der Künste in Berlin.

Bergemann’s work has been published in national and international newspapers and magazines, such as Die Zeit, Der Spiegel, Stern, The New York Times and Geo. Her photographs are in the collections of numerous museums, including the Museum of Modern Art, New York; Art Collection Deutsche Börse, Frankfurt am Main; Berlinische Galerie, German History Museum, German Bundestag, Berlin; Centre régional de la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Joshua P. Smith Collection, Washington D.C.; F. C. Gundlach Collection, Hamburg.

The exhibition will show 133 photographs divided into 12 thematic groups: Dream Factory, Women, Girls, Away from Home, Places, Fashion, The Monument, Clärchens Ballroom, Transformed, Berlin, Africa – Arabia and Polaroids.

We would like to thank Alexander Lisewski from ifa’s Berlin office for the work he put into the exhibition’s organisation and curator Matthias Flügge for his substantive supervision over this project. The exhibition would not have come to fruition without the support given to us by the Goethe Institute in Warsaw. We would also like to thank Frieda von Wild and Lily von Wild, the artist’s daughter and granddaughter, who carefully look after the legacy of Sibylle Bergemann, for their help.

Curators: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Arrangement and graphic design: Dominika Gzowska
Execution and assembly: MNG (National Museum in Gdańsk) Infrastructure Department, coordinator: Paweł Powirski
Promotion: Oliwia Szepietowska
Education: Barbara Czarnek-Plasota
Partners: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Honorary auspices: Cornelia Pieper, Consul General of Germany in Gdańsk

Exhibition from the collection of ifa Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for Foreign Relations) www.ifa.de.

Event:
01.04.2023, Saturday, 1 P.M., Exhibition guided tour in English, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (MNG)

 


Сибілла Бергеманн. Фотографії

Час: 3 лютого – 4 червень 2023
МІСЦЕ: Національний Музей в Ґданську  – Зелена Брама, Длуґі Тарґ 24

Виставка підготовлена у співпраці  ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), а також Goethe-Institut.

Виставка «Сибілла Бергеманн. Фотографії»  – це огляд творчості однієї з найцікавіших німецьких фотографинь останніх кількох декад. Її багата спадщина вже знайшла місце в головних зібраннях німецького мистецтва в Німеччині в світі. До сьогодні однак ще не була  широко приедставлена в  Польщі. Національний Музей в Ґданську, перший в нашій країні, представляє публіці цю видатну художницю в монографічному розрізі.

Бергеманн висловлюється в багатьох течіях фотографії: модній, портретній, репортажній, фото есе, а також міських і сільських краєвидах. Її різноманітні і понадчасові роботи є свідченням виняткової художньої вразливості, заангажованості і емпатії. Важливу групу створюють роботи, що пов’язані з часами трансформації Східної Німеччини, пошуком слідів, залишених колись наповненими життям місцями. Вміння виділення рвзноманітності і специфіки міст спостерігається в сценах міського життя таких метрополій як Нью-Йорк, Париж, Токіо чи Сан Пауло. В свою чергу в Африці і на близькому Сході художниця фотографувала буденнне життя, що точилося між традиційною культурою і початком глобалізації, без звернення до стереотипів.

В творчості Бергеманн переважають чорно-білі фотографії, що показують буденне життя у Східній Німеччині, період трансформації і пізніші, що представлені у формі репортажів Нью-Йорк, Токіо, Париж, Сан Пауло. Після 1990 року, коли в рамках запиту для журналу   „Geo” художниця подорожувала Африкою і Азією, домінантною стала кольорова фотографія.

Сибілла Бергеманн народилася в  1941 році в Берліні, жила і творила в його східній частині, померла в Маргаретенхофі ( Бранденбург) в 2010 році. В 1965–1967 рр. працювала в редакції видання  „DasMagazin”. Фотографічну практику розпочала в  1966 році у Арно Фішера , одного з найбільш шанованих вчителів фотографії у Східній Німеччині. Самостійно як фотограф моди почала працювати в 1967 році для журналу  „Sibylle”. Бергеманн мала величезний вплив на стиль і естетику модної в цьому виданні.  Її фотографії з’являлися також і в інших східнонімецьких журналах, таких як  „Der Sonntag” (від 1969) i „DasMagazin” (від 1973). В 1990 році співпрацювала при створенні агенції  Ostkreuz, яка займається документальною фотографією ( сьогодні одна з найбільш видатних в Німеччині).  В  1994 році стала членом Akademie der Künste в Берліні.

Роботи Бергеманн публікувалися в німецьких і міжнародних виданнях, таких як  „Die Zeit”, „Der Spiegel”, „Stern”, „The New York Times” i „Geo”. Її фотограііі знаходяться в колекціях багатьох музеїв, серед яких: Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Мистецька Колекція в Deutsche Börse, Франкфурт над Майном; Берлінська Галерея, Німецький Історичний Музей,Німецький Бундерстаг, Берлін; Centre régionalde la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Колекція Джошуа П. Смітта, Вашингтон; Колекція Ф.К.Гундлаха, Гамбург

На виставці будуть представлені  133 знімки, поділені на 12 тематичних груп: Фабрика Сновидінь, Жінки, Дівчата, Далеко від дому, Місця, Мода, Пам‘ятник, Бальна Зала Кларочки (Clärchens), Змінені, Берлін, Африка–Аравія, Полароїд.

Дякуємо Александрові Лісевському з берлінського офісу IFA за працю, вкладену в організацію виставки, а також куратору Матіасу Флюгге за мериторичну опіку над цим проектом. Виставка не мала б своєї готовності без підтримки, яку надав на Інститут Гете в Варшаві. Ми також вдячні за допомогу Фреді фон Вайлд і Лілі фон Вайлд – донці і онуці фотографині, які гідно піклуються про спадщину Сибілли Бергеманн.

Куратори: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Проект аранжаціі і графічне опрацювання: Dominika Gzowska
Реалізація і монтаж: Dział Infrastruktury MNG, координування: Paweł Powirski
Реклама: Oliwia Szepietowska
Освіта: Barbara Czarnek-Plasota
Партнери: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Почесний патронат: Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku

Виставка із зібрань ifa (Інституту Міжнародних відносин) www.ifa.de.

25.02.2023, субота, 13:00, Екскурсія по виставці українською мовою, Ольга Гулінська

 

Sibylle Bergemann, Kirsten, Hoppenrade, 1975, seria Dziewczynki, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Cheick and Mustafa, Dakar, Senegal 2001, seria Afryka – Arabia, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Niedźwiedzica Nora, Hildesheim 2000, seria Fabryka Marzeń, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Frieda, „Allerleirauh“, 1988 Berlin, seria Moda, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Molo Sellin, 1975, seria Miejsca, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Nina i Eva-Maria Hagen, Berlin, 1976, seria Kobiety, wydruk pigmentowy

Sibylle Bergemann, Elisabeth, Berlin, 2002, reprodukcja polaroidu, wydruk pigmentowy

 


Data

03 lut 2023 - 04 cze 2023

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział „Zielona Brama” w Gdańsku
Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk