Aktualności

„Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2023

Choć projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” zakończył się w listopadzie zeszłego roku, mamy dla Was jeszcze kilka niespodzianek!

Na dobry początek chwalimy się książką „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis”, która powstała w ramach projektu. To wydana po polsku i po angielsku publikacja z esejami autorów z Norwegii, Islandii, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii.

Publikację otwiera tekst Ilony Wiśniewskiej – reportażystki, fotografki i autorki książek o życiu na dalekiej Północy. Jej autorstwa jest także zdjęcie na okładce książki. Niezwykły projekt graficzny stworzyło studio re:design – Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński. Redaktorami publikacji są: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz. Honorowy patronat nad publikacją objęła Ambasada Republiki Islandii w Polsce.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży – można do niej zajrzeć podczas wizyty w Oddziale Etnografii lub ściągnąć z linków poniżej:

Publikacja w języku polskim: Schronienia | Eseje na czas kryzysu

Tak o publikacji piszą jej redaktorzy:

Żyjemy w czasach kryzysu spowodowanego zmianami klimatycznymi, wojnami, masową migracją i gwałtownym krzyżowaniem się kultur. Kryzys ten czasami ma wymiar ekonomiczny, a czasami polityczny, innym razem dotyczy ekologii lub trudnych relacji sąsiedzkich. W kryzysie tworzy się na naszych oczach rzeczywistość, którą rozpaczliwie chcemy zrozumieć.

Książka, w której spotykają się teksty popularyzujące naukę, sprawozdania z prowadzonych badań, eseje, reportaże, a także osobiste refleksje artystów i artystek, próbuje uchwycić złożoność świata stojącego na progu radykalnych przemian. Tropi relacje między zmianami klimatycznymi, migracją, myśleniem proekologicznym i kształtowaniem się nowego dziedzictwa kulturowego w Europie. Szuka języka, który zdoła to wszystko opisać. Podpowiada rozwiązania problemów, z którymi przyjdzie nam się dopiero zmierzyć.

Redaktorzy/editors: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz
Tłumaczenie/translation: Marcin Turski
Publikacja została zrecenzowana przez/the publication has been peer reviewed by: prof. dr hab. Jerzy Szyłak
Korekta części polskiej/copy-editor of Polish version: Małgorzata Ogonowska / Części Proste
Korekta części angielskiej/copy-editor of English version: Christopher Whyatt
Fotografia na okładce/cover photo: Ilona Wiśniewska
Projekt graficzny i skład/graphic design and text typesetting: Eurydyka Kata, Rafał Szczawiński / re:design studio
Druk i oprawa/printing and binding: drukarnia MISIURO Spółka z o.o.

Autorzy/authors: Stéphanie Barillé, Zofia Boni, Katherine Butcher, Agnieszka Foltyn Lara Wilhelmine Hoffmann, Gunnar Iversen, Emiliana Konopka, Monika Kucia, Aleksandra Lis-Plesińska, Markus Meckl, Holger Pötzsch, Anna Ratajczak-Krajka, Dögg Sigmarsdóttir, Margrét Steinarsdóttir, Ilona Wiśniewska, Anna Maria Wojtyńska

Publikacja „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis powstała w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logotypy: Iceland Liechtenstein, Norway, MKiDN, MNG, Ambasada Islandii w Warszawie; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA; Radio 357 Oficjalny Patron Medialny

_________________________________
ENG

Although the „Shelter – Climate, Migrations, Heritage” project ended last November, we still have a few surprises!

Today we are proud to show off the book „Shelters. Essays for a Time of Crisis | Shelters. Essays for a Time of Crisis”, which was created as part of the project! It is a publication in Polish and English with essays by authors from Norway, Iceland, Poland, Canada and the UK.

The publication opens with a text by Ilona Wisniewska – a reporter, photographer and author of books about life in the far North. The photo on the cover of the book is also by her. The authors of the unusual graphic design are the wonderful re:design studio – Eurydyka Kata and Rafal Szczawiński. The editors of the publication are: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz. The Embassy of the Republic of Iceland in Poland has assumed honorary patronage of the publication.

The book is not for sale – you can read it when you visit the Ethnographic Collection or go to the link below:

Publication in English: Shelters | Essays for a Time of Crisis

This is what the editors write about the publication:

We are living in a time of crisis caused by climate change, wars, mass migration and the rapid crossing of cultures. This crisis sometimes has an economic dimension, sometimes a political one, other times it concerns ecology or difficult neighbourly relations. In crisis, a reality is being created before our eyes that we desperately want to understand.

The book, which brings together texts popularising science, research reports, essays, reports, as well as personal reflections by artists, attempts to capture the complexity of a world standing on the threshold of radical change. It traces the relations between climate change, migration, ecological thinking and the formation of a new cultural heritage in Europe. It seeks a language that manages to describe all these phenomena. It suggests solutions to the problems we are yet to face.

The publication „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis” is a part of the project „Shelter – Climate, Migration, Heritage”, co-financed under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of the Programme „Culture”, Outcome 2 “Access to culture and art improved”.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Co-funded by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

strony w książce w języku polskim i angielskim
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
Książka pt. Schronienie
admin„Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2023